ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ POWER-LIBS
The deadline to apply for this position has expired.
Publication Date
14/10/2021
Application Deadline
29/10/2021
Position Category
Post Doctoral fellow appointment
Reference Number
2021_63059
Salary
Location
Herakleion, Crete, Greece
Contact Person
Start Date
01/12/2021

Position Description

Ο/Η υποψήφιος/α θα στελεχώσει μία διεπιστημονική ερευνητική ομάδα η οποία στο πλαίσιο του έργου PoweR-LIBS πρόκειται να αναπτύξει προηγμένες τεχνικές φασματοσκοπίας λέιζερ (κυρίως φασματοσκοπία πλάσματος λέιζερ) και να σχεδιάσει κατάλληλη οργανολογία με στόχο την εφαρμογή τους στην αξιολόγηση της λειτουργικής κατάστασης πολυμερικών μονωτήρων χρησιμοποιούμενων σε δίκτυα μεταφοράς ηλεκτρικής υψηλής τάσης. Επίσης ο/η υποψήφιος/α αναμένεται να πραγματοποιήσει πειραματικές μελέτες με χρήση οπτικών φασματοσκοπικών τεχνικών (LIBS, FTIR κ.α.) τα αποτελέσματα των οποίων θα χρησιμοποιηθούν στην ανάπτυξη μεθόδων τεχνητής νοημοσύνης (machine learning, deep learning) για την αξιολόγηση και κατηγοριοποίηση/διαβάθμιση της κατάστασης των μονωτήρων.

Για το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης ακολουθήστε τον σύνδεσμο 'Related Documents'

Required Qualifications

  • Διδακτορικό στις φυσικές επιστήμες ή επιστήμες μηχανικού (Φυσική, Χημεία ή συναφείς επιστήμες)
  • Αποδεδειγμένη, υψηλού επιπέδου γνώση και εμπειρία στην ανάπτυξη και εφαρμογή πειραματικών διατάξεων φασματοσκοπίας λέιζερ (π.χ. LIBS, Raman, LIF) και συμβατικής φασματοφωτομετρίας (π.χ. FT-IR, Απορρόφηση UV-Vis, Φθορισμός) στη μελέτη φυσικοχημικών διεργασιών και την ανάλυση υλικών
  • Ερευνητικό / επιστημονικό έργο μετά την απόκτηση του διδακτορικού (επιστημονικές δημοσιεύσεις και παρουσιάσεις σε συνέδρια)

Desirable Qualifications

  • Εμπειρία στη μελέτη φαινομένων αλληλεπίδρασης λέιζερ-ύλης με έμφαση σε διεργασίες φωτοαποδόμησης (laser ablation)
  • Εμπειρία στην επεξεργασία και ανάλυση φασματοχημικών δεδομένων (χημειομετρικές μέθοδοι, μέθοδοι μηχανικής μάθησης)
  • Ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας στο πλαίσιο διεπιστημονικής έρευνας

Application Procedure

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Στο φάκελο υποβολής της πρότασης θα πρέπει να εμπεριέχονται τα ακόλουθα:

  • Αίτηση (Form Greek στην αριστερή στήλη) με αναφορά στον κωδικό της θέσης και στο όνομα του προγράμματος
  • Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα
  • Ευκρινή φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ηλεκτρονικά στη διεύθυνση hr@iesl.forth.gr με κοινοποίηση (cc): στον καθηγ. Δ. Άγγλο (anglos@iesl.forth.gr). Οι αιτήσεις θα πρέπει να αποσταλούν με την ένδειξη: «Αίτηση στο πλαίσιο του προγράμματος PoweR-LIBS, της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με Α.Π. … και κωδικό θέσης … » (όπως αυτός αναφέρεται στον Πίνακα του Παραρτήματος). 

Appointment Duration

12 μήνες