ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΩΤΟΜΕΛΟ
The deadline to apply for this position has expired.
Publication Date
13/10/2021
Application Deadline
28/10/2021
Position Category
PhD candidate position
Reference Number
2021_62874_
Salary
750 euro
Location
Herakleion, Crete, Greece
Contact Person
Start Date
01/01/2022

Position Description

 • Εφαρμογή καινοτόμων μεθοδολογιών και διατάξεων οπτικής φασματοσκοπίας για τον έλεγχο ποιότητας και ασφάλειας προϊόντων αγροδιατροφής
 • Ανάλυση και αξιολόγηση των πειραματικών αποτελεσμάτων
 • Διάχυση των αποτελεσμάτων του έργου (π.χ. μέσω δημοσιεύσεων σε επιστημονικά περιοδικά, παρουσιάσεων σε συνέδρια, αναρτήσεων σε κοινωνικά δίκτυα ή στην ιστοσελίδα του έργου, κ.α.)
 • Συμμετοχή στη διαχείριση του έργου και τη σύνταξη των προβλεπόμενων δελτίων και εκθέσεων προόδου
 • Επίβλεψη και καθοδήγηση προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών
 • Συμμετοχή σε συναντήσεις με τα μέλη του εργαστηρίου και με εξωτερικούς συνεργάτες

Για το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης ακολουθήστε τον σύνδεσμο 'Related Documents'

Related Project

FOTOMELO - Comparative study using classical chemical analytical techniques, combined with innovative spectroscopic methods based on photonics and machine learning for the authenticity and origin detection of Greek honey

Required Qualifications

 • Πτυχίο Θετικών Επιστημών (Φυσικής, Χημείας, Επιστήμης Υλικών)
 • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Φυσικής, Χημείας, Επιστήμης Υλικών) με έμφαση στη χρήση μεθόδων οπτικής φασματοσκοπίας
 • Γνώση και εμπειρία στην εφαρμογή φασματοσκοπικών τεχνικών απορρόφησης και φθορισμού και λήψης φασμάτων σε δείγματα τροφίμων
 • Γνώση και εμπειρία στην ανάλυση και αξιολόγηση οπτικών φασμάτων με χρήση του στατιστικού πακέτου λογισμικού MATLAB PLS Toolbox
 • Συμμετοχή του υποψηφίου σε διεθνή συνέδρια

Application Procedure

Στο φάκελο υποβολής της πρότασης θα πρέπει να εμπεριέχονται τα ακόλουθα:

 • Αίτηση  (Form Greek στην αριστερή στήλη) με αναφορά στον κωδικό της θέσης και στο όνομα του προγράμματος
 • Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα
 • Ευκρινή φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών
 • Πρόσφατη βεβαίωση σπουδών υποψήφιου διδάκτορα (για τις θέσεις 3 και 4)

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ηλεκτρονικά στη διεύθυνση hr@iesl.forth.gr με κοινοποίηση (cc): στον Δρ Μ. Βελεγράκη (vele@iesl.forth.gr). Οι αιτήσεις θα πρέπει να αποσταλούν με την ένδειξη: «Αίτηση στο πλαίσιο του προγράμματος ΦΩΤΟΜΕΛΟ, της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με Α.Π. … και κωδικό θέσης … » (όπως αυτός αναφέρεται στον Πίνακα του Παραρτήματος). 

Appointment Duration

12 μήνες

Funding