ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ PHOTOSURF
The deadline to apply for this position has expired.
Publication Date
01/10/2021
Application Deadline
15/10/2021
Position Category
Post Doctoral fellow appointment
Reference Number
2021_62048
Salary
Location
Herakleion, Crete, Greece
Contact Person
Start Date
01/12/2021

Position Description

Θεωρητική και υπολογιστική μελέτη μη γραμμικών φωτονικών συστημάτων. Ανάπτυξη θεωρητικού πλαισίου μεταεπιφανειών με πολλαπλούς συντονισμούς και υπολογιστική μελέτη φυσικών συστημάτων. 

Για το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης ακολουθήστε τον σύνδεσμο 'Related Documents'

Related Project

PHOTOSURF - Novel Multiresonant Photonic Metasurfaces for Broadband Control of Light

Required Qualifications

  • Διδακτορικό δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Φυσικού σε συναφές πεδίο με το αντικείμενο της θέσης
  • Δημοσιεύσεις σχετικές με το αντικείμενο της θέσης  
  • Προϋπηρεσία σε ερευνητικά προγράμματα σχετικά με το αντικείμενο της θέσης  

Desirable Qualifications

  • Εμπειρία σε μη γραμμικούς υπολογισμούς με λογισμικά ηλεκτρομαγνητικής ανάλυσης  
  • Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας

Application Procedure

Στο φάκελο υποβολής της πρότασης θα πρέπει να εμπεριέχονται τα ακόλουθα:

  • Αίτηση (Form Greek στην αριστερή στήλη) με αναφορά στον κωδικό της θέσης και στο όνομα του προγράμματος
  • Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα
  • Ευκρινή φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ηλεκτρονικά στη διεύθυνση hr@iesl.forth.gr με κοινοποίηση (cc): στον Δρ Ο. Τσιλιπάκο (otsilipakos@iesl.forth.gr). Οι αιτήσεις θα πρέπει να αποσταλούν με την ένδειξη: «Αίτηση στο πλαίσιο του προγράμματος PHOTOSURF, της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με Α.Π. … και κωδικό θέσης … » (όπως αυτός αναφέρεται στον Πίνακα του Παραρτήματος). 

Appointment Duration

6 μήνες

Funding