ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 3D-ΤΟΠΟΣ
The deadline to apply for this position has expired.
Publication Date
14/09/2021
Application Deadline
29/09/2021
Position Category
Technical staff
Reference Number
2021_60817
Salary
Location
Herakleion, Crete, Greece
Contact Person
Start Date
01/11/2021

Position Description

Ανάπτυξη τεχνολογίας για την κατασκευή παθητικών και ενεργητικών νανο-ηλεκτρονικών διατάξεων για ενισχυτές ισχύος και χαμηλού θορύβου 

Για το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης ακολουθήστε τον σύνδεσμο 'Related Documents'

Required Qualifications

  • Πτυχίο φυσικού ή ηλεκτρονικού μηχανικού τεχνολογικών εφαρμογών  
  • Πενταετής εργασιακή εμπειρία σε περιβάλλον στείρων χωρών μικρο-νάνο-ηλεκτρονικής  
  • Πενταετής εμπειρία σε κατασκευαστική τεχνολογία βασισμένη σε νιτρίδιο του γαλλίου  

Application Procedure

Στο φάκελο υποβολής της πρότασης θα πρέπει να εμπεριέχονται τα ακόλουθα:

  • Αίτηση (Form Greek στην αριστερή στήλη) με αναφορά στον κωδικό της θέσης και στο όνομα του προγράμματος
  • Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα
  • Ευκρινή φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ηλεκτρονικά στη διεύθυνση hr@iesl.forth.gr με κοινοποίηση (cc): στον Δρ Γ. Κωνσταντινίδη (aek@physics.uoc.gr). Οι αιτήσεις θα πρέπει να αποσταλούν με την ένδειξη: «Αίτηση στο πλαίσιο του προγράμματος 3D-ΤΟΠΟΣ, της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με Α.Π. … και κωδικό θέσης … » (όπως αυτός αναφέρεται στον Πίνακα του Παραρτήματος).

Appointment Duration

2 μήνες