ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ SMARTPACK
The deadline to apply for this position has expired.
Publication Date
11/08/2021
Application Deadline
26/08/2021
Position Category
Technical staff
Reference Number
2021_59140
Salary
Location
Herakleion, Crete, Greece
Contact Person
Start Date
01/10/2021

Position Description

Ανάπτυξη αισθητήρων αερίων με τεχνολογίες εκτύπωσης και μελέτη της απόκρισης σε διαφορετικά αέρια 

Για το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης ακολουθήστε τον σύνδεσμο 'Related Documents'

Required Qualifications

  • Πτυχίο Φυσικής
  • Εμπειρία σε ερευνητικό εργαστήριο  
  • Εμπειρία στην ανάπτυξη υλικών  
  • Εμπειρία στον χαρακτηρισμό και στην μελέτη ιδιοτήτων  

Desirable Qualifications

  • Εμπειρία σε διατάξεις μέτρησης της απόκρισης αερίων για αισθητήρες αερίων  

Application Procedure

Στο φάκελο υποβολής της πρότασης θα πρέπει να εμπεριέχονται τα ακόλουθα:

  • Αίτηση  (Form Greek στην αριστερή στήλη)  με αναφορά στον κωδικό της θέσης και στο όνομα του προγράμματος
  • Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα
  • Ευκρινή φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ηλεκτρονικά στη διεύθυνση hr@iesl.forth.gr με κοινοποίηση (cc): στον Δρ Β. Μπίνα (binasbill@iesl.forth.gr). Οι αιτήσεις θα πρέπει να αποσταλούν με την ένδειξη: «Αίτηση στο πλαίσιο του προγράμματος SMARTPACK, της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με Α.Π. … και κωδικό θέσης … » (όπως αυτός αναφέρεται στον Πίνακα του Παραρτήματος). Αντικατάσταση της πρότασης ή διόρθωση αυτής ή 

Appointment Duration

6 μήνες