ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ WATER2HY
The deadline to apply for this position has expired.
Publication Date
11/08/2021
Application Deadline
26/08/2021
Position Category
M.Sc. Student Position
Reference Number
2021_59117
Salary
500 euro
Location
Herakleion, Crete, Greece
Contact Person
Start Date
01/10/2021

Position Description

Ανάπτυξη και Μελέτη φωτοκαταλυτικών Υλικών για την παραγωγή υδρογόνου μέσω της φωτοκαταλυτικής διάσπασης νερού 

Για το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης ακολουθήστε τον σύνδεσμο 'Related Documents'

Required Qualifications

  • Πτυχίο Φυσικής  
  • Εμπειρία σε ερευνητικό εργαστήριο  
  • Εμπειρία σε ανάπτυξη και σύνθεση υλικών  

Desirable Qualifications

  • Εμπειρία σε τεχνικές δομικού, οπτικού και μορφολογικού χαρακτηρισμού  
  • Εμπειρία σε μετρήσεις φωτοκαταλυτικής διάσπασης νερού  

Application Procedure

Στο φάκελο υποβολής της πρότασης θα πρέπει να εμπεριέχονται τα ακόλουθα:

  • Αίτηση (Form Greek στην αριστερή στήλη) με αναφορά στον κωδικό της θέσης και το όνομα του προγράμματος
  • Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα
  • Ευκρινή φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών
  • Πρόσφατη βεβαίωση σπουδών μεταπτυχιακού φοιτητή

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ηλεκτρονικά στη διεύθυνση hr@iesl.forth.gr με κοινοποίηση (cc) στον Δρ Β. Μπίνα (binasbill@iesl.forth.gr). Οι αιτήσεις θα πρέπει να αποσταλούν με την ένδειξη: «Αίτηση στο πλαίσιο του προγράμματος Water2Hy και της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με Α.Π. … και κωδικό θέσης … » (όπως αυτός αναφέρεται στον Πίνακα του Παραρτήματος). 

Appointment Duration

6 μήνες