ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INGRECO (Ε.Υ. Σ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ)
The deadline to apply for this position has expired.
Publication Date
03/08/2021
Application Deadline
18/08/2021
Position Category
Post Doctoral fellow appointment
Reference Number
2021_58640
Salary
Location
Herakleion, Crete, Greece
Contact Person
Start Date
01/10/2021

Position Description

Ο μεταδιδακτορικός ερευνητής θα απασχοληθεί στα πλαίσια της Ενότητας Εργασίας 1 (Ανάπτυξη επιστρώματος στην εσωτερική επιφάνεια του φύλλου που θα εμποδίζει την υποβάθμισή του λόγω της εισόδου αγροχημικών) με την επίστρωση επιλεγμένων υλικών σε φύλλο πολυαιθυλενίου και την μελέτη των ιδιοτήτων των τελικών φύλλων και στα πλαίσια της Ενότητας Εργασίας 4 (Aνακλιμάκωση διεργασιών και προϊόντων, αξιολόγηση τελικών προϊόντων και σχεδιασμός για βιομηχανική παραγωγή) με τον χαρακτηρισμό υλικών και φύλλων που θα προκύψουν από ανακλιμάκωση των βέλτιστων εργαστηριακών επιστρωμάτων. 

Για το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης ακολουθήστε τον σύνδεσμο 'Related Documents'

Required Qualifications

  • Πτυχίο φυσικών επιστημών (φυσική, χημεία, επιστήμης υλικών) ή μηχανικού  
  • Μεταπτυχιακό σε φυσικές επιστήμες με ειδίκευση σε πολυμερή  
  • Διδακτορικό δίπλωμα σε φυσικές επιστήμες με ειδίκευση σε πολυμερή
  • Προηγούμενη εμπειρία σε εργαστήρια μελέτης και χαρακτηρισμού πολυμερών και υβριδικών συστημάτων με έμφαση στην εμπειρία επιφανειακών ιδιοτήτων και γνώση σχετικών πειραματικών τεχνικών  
  • Προηγούμενη εμπειρία σε συνεργασία ή εργασία σε εταιρεία  
  • Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας  

Application Procedure

Στο φάκελο υποβολής της πρότασης θα πρέπει να εμπεριέχονται τα ακόλουθα:

  • Αίτηση (Form Greek στην αριστερή στήλη) με αναφορά στον κωδικό της θέσης και στο όνομα του προγράμματος
  • Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα
  • Ευκρινή φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ηλεκτρονικά στη διεύθυνση hr@iesl.forth.gr με κοινοποίηση (cc): στην Δρ Κ. Χρυσοπούλου (kiki@iesl.forth.gr). Οι αιτήσεις θα πρέπει να αποσταλούν με την ένδειξη: «Αίτηση στο πλαίσιο του προγράμματος INGRECO, της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με Α.Π. … και κωδικό θέσης … » (όπως αυτός αναφέρεται στον Πίνακα του Παραρτήματος).

Appointment Duration

6 μήνες