ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INNOVATION-EL (Ε.Υ. Σ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ)
The deadline to apply for this position has expired.
Publication Date
18/06/2021
Application Deadline
05/07/2021
Position Category
Post Doctoral fellow appointment
Reference Number
2021_55337_
Salary
Location
Herakleion, Crete, Greece
Contact Person
Start Date
01/08/2021

Position Description

Βελτιστοποίηση διεργασιών, σχεδιασμού και ανάπτυξης / σύνθεσης νανοϋλικών και νανοδομών. Σύνθεση Πολυμερών και Σύνθετων Υλικών - Ανάπτυξη νανοδομημένων υλικών για εφαρμογές στη βιοτεχνολογία και νανοτεχνολογία.

Για το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης ακολουθήστε τον σύνδεσμο 'Related Documents'

Required Qualifications

  • Πτυχίο Χημείας, Βιολογίας, Επιστήμης Υλικών, η συναφές  
  • Διδακτορικό δίπλωμα συναφές με το αντικείμενο της θέσης  
  • Εμπειρία με παραγωγή και μελέτη βιο-νανοϋλικών  
  • Δημοσιεύσεις σε έγκυρα επιστημονικά περιοδικά με κριτές

Application Procedure

Στο φάκελο υποβολής της πρότασης θα πρέπει να εμπεριέχονται τα ακόλουθα:

  • Αίτηση (Form Greek στην αριστερή στήλη) με αναφορά στον κωδικό της θέσης και στο όνομα του προγράμματος
  • Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα
  • Ευκρινή φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ηλεκτρονικά στη διεύθυνση hr@iesl.forth.gr με κοινοποίηση (cc):στην Καθηγ. Α. Μητράκη (mitraki@materials.uoc.gr). Οι αιτήσεις θα πρέπει να αποσταλούν με την ένδειξη: «Αίτηση στο πλαίσιο του προγράμματος INNOVATION-EL, της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με Α.Π. … και κωδικό θέσης … » (όπως αυτός αναφέρεται στον Πίνακα του Παραρτήματος).

Appointment Duration

3 μήνες