ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ NEA-APS (Ε.Υ. Δ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ)
The deadline to apply for this position has expired.
Publication Date
14/06/2021
Application Deadline
29/06/2021
Position Category
PhD candidate position
Reference Number
2021_54820
Salary
Location
Herakleion, Crete, Greece
Contact Person
Start Date
01/08/2021

Position Description

Μελέτες μη γραμμικής EUV οπτικής και υπερταχέας δυναμικής σε άτομα 

Για το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης ακολουθήστε τον σύνδεσμο 'Related Documents'

Required Qualifications

  • Πτυχίο Φυσικού ή Μηχανικού  
  • Μεταπτυχιακό σε συναφές αντικείμενο  
  • Γνώση υπολογιστικών γλωσσών όπως Mathematica, Python κ.λπ.  
  • Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας 

Application Procedure

Στο φάκελο υποβολής της πρότασης θα πρέπει να εμπεριέχονται τα ακόλουθα:

  • Αίτηση (form Greek στην αριστερή στήλη) με αναφορά στον κωδικό της θέσης και στο όνομα του προγράμματος
  • Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα
  • Ευκρινή φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών
  • Πρόσφατη βεβαίωση σπουδών υποψήφιου διδάκτορα

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ηλεκτρονικά στη διεύθυνση hr@iesl.forth.gr με κοινοποίηση (cc): στον Δρ Εμμ. Σκαντζάκη (skanman@iesl.forth.gr). Οι αιτήσεις θα πρέπει να αποσταλούν με την ένδειξη: «Αίτηση στο πλαίσιο του προγράμματος NEA-APS, της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με Α.Π. … και κωδικό θέσης … » (όπως αυτός αναφέρεται στον Πίνακα του Παραρτήματος). 

 

Appointment Duration

12 μήνες