ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ WATER2HY
The deadline to apply for this position has expired.
Publication Date
11/06/2021
Application Deadline
26/06/2021
Position Category
PhD candidate position
Reference Number
2021_54773
Salary
750 euro
Location
Herakleion, Crete, Greece
Contact Person
Start Date
20/07/2021

Position Description

Μελέτη της φωτοηλεκτροχημικής διάσπασης νερού. Μελέτη των ηλεκτροχημικών ιδιοτήτων φωτοκαταλυτικών υλικών. 

Για το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης ακολουθήστε τον σύνδεσμο 'Related Documents'

Required Qualifications

  • Πτυχίο Χημείας 
  • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης 
  • Εμπειρία σε ερευνητικό εργαστήριο 
  • Εμπειρία σε Φωτοηλεκτροχημεία 

Desirable Qualifications

  • Εμπειρία/γνώση βασικών ηλεκτροχημικών τεχνικών (βολταμμετρία, εμπέδηση) 
  • Εμπειρία στην τροποποίηση φωτοκαταλυτικών υλικών 

Application Procedure

Στο φάκελο υποβολής της πρότασης θα πρέπει να εμπεριέχονται τα ακόλουθα:

  • Αίτηση (form Greek στην αριστερή στήλη) με αναφορά στον κωδικό της θέσης και το όνομα του προγράμματος
  • Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα
  • Ευκρινή φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών
  • Πρόσφατη βεβαίωση σπουδών υποψήφιου διδάκτορα

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ηλεκτρονικά στη διεύθυνση hr@iesl.forth.gr με κοινοποίηση (cc) στον Δρ Β. Μπίνα (binasbill@iesl.forth.gr). Οι αιτήσεις θα πρέπει να αποσταλούν με την ένδειξη: «Αίτηση στο πλαίσιο του προγράμματος Water2Hy και της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με Α.Π. … και κωδικό θέσης … » (όπως αυτός αναφέρεται στον Πίνακα του Παραρτήματος).

Appointment Duration

7 μήνες