ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INGRECO (Ε.Υ. Σ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ)
The deadline to apply for this position has expired.
Publication Date
01/06/2021
Application Deadline
16/06/2021
Position Category
PhD candidate position
Reference Number
2021_53958
Salary
750 euro
Location
Herakleion, Crete, Greece
Contact Person
Start Date
01/08/2021

Position Description

Ο διδακτορικός φοιτητής θα απασχοληθεί στα πλαίσια της Ενότητας Εργασίας 1 (Ανάπτυξη επιστρώματος στην εσωτερική επιφάνεια του φύλλου που θα εμποδίζει την υποβάθμισή του λόγω της εισόδου αγροχημικών) με την επίστρωση επιλεγμένων υλικών σε φύλλο πολυαιθυλενίου και την μελέτη των ιδιοτήτων των τελικών φύλλων και στα πλαίσια της Ενότητας Εργασίας 4 (Aνακλιμάκωση διεργασιών και προϊόντων, αξιολόγηση τελικών προϊόντων και σχεδιασμός για βιομηχανική παραγωγή), με τον χαρακτηρισμό υλικών και φύλλων που θα προκύψουν από ανακλιμάκωση των βέλτιστων εργαστηριακών επιστρωμάτων.

Για το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης ακολουθήστε τον σύνδεσμο 'Related Documents'

Related Project

INGRECO - Ιnnovative polymer greenhouse films via application of functional coatings.

Required Qualifications

  • Πτυχίο φυσικών επιστημών (φυσική, χημεία, επιστήμης υλικών) ή μηχανικού  
  • Μεταπτυχιακό σε φυσικές επιστήμες με ειδίκευση σε πολυμερή  
  • Προηγούμενη εμπειρία σε εργαστήρια μελέτης και χαρακτηρισμού πολυμερών και υβριδικών συστημάτων και γνώση σχετικών πειραματικών τεχνικών  
  • Προηγούμενη εμπειρία με μελέτες επιφανειακών ιδιοτήτων  
  • Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας  

Application Procedure

Στο φάκελο υποβολής της πρότασης θα πρέπει να εμπεριέχονται τα ακόλουθα:

  • Αίτηση (form Greek στην αριστερή στήλη) με αναφορά στον κωδικό της θέσης και στο όνομα του προγράμματος
  • Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα
  • Ευκρινή φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών
  • Πρόσφατη βεβαίωση σπουδών  υποψήφιου διδάκτορα

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ηλεκτρονικά στη διεύθυνση hr@iesl.forth.gr με κοινοποίηση (cc): στην Δρ Κ. Χρυσοπούλου (kiki@iesl.forth.gr). Οι αιτήσεις θα πρέπει να αποσταλούν με την ένδειξη: «Αίτηση στο πλαίσιο του προγράμματος INGRECO, της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με Α.Π. … και κωδικό θέσης … » (όπως αυτός αναφέρεται στον Πίνακα του Παραρτήματος).

Appointment Duration

6 μήνες

Funding