ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ WATER2HY
The deadline to apply for this position has expired.
Publication Date
25/05/2021
Application Deadline
09/06/2021
Position Category
Post Doctoral fellow appointment
Reference Number
2021_53505_
Salary
Location
Herakleion, Crete, Greece
Contact Person
Start Date
01/07/2021

Position Description

Ανάπτυξη, Χαρακτηρισμός σύνθετων φωτοκαταλυτικών υλικών και μελέτη της παραγωγής υδρογόνου από φωτοκαταλυτική διάσπαση νερού 

Για το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης ακολουθήστε τον σύνδεσμο 'Related Documents'

Required Qualifications

  • Πτυχίο Επιστήμης Υλικών  
  • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Επιστήμης Υλικών  
  • Διδακτορικό Δίπλωμα Χημείας ή Επιστήμης Υλικών  
  • Εμπειρία στην Ανάπτυξη φωτοκαταλυτικών Υλικών  
  • Εμπειρία στον δομικό, οπτικό και μορφολογικό χαρακτηρισμό φωτοκαταλυτικών υλικών 

Desirable Qualifications

  • Εμπειρία σε φωτοκαταλυτικές φυσικοχημικές διεργασίες  
  • Εμπειρία σε μετρήσεις φωτοκαταλυτικής διάσπασης  

Application Procedure

Στο φάκελο υποβολής της πρότασης θα πρέπει να εμπεριέχονται τα ακόλουθα:

  • Αίτηση (form Greek στην αριστερή στήλη) με αναφορά στον κωδικό της θέσης και το όνομα του προγράμματος
  • Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα
  • Ευκρινή φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ηλεκτρονικά στη διεύθυνση hr@iesl.forth.gr με κοινοποίηση (cc) στον Δρ Β. Μπίνα (binasbill@iesl.forth.gr). Οι αιτήσεις θα πρέπει να αποσταλούν με την ένδειξη: «Αίτηση στο πλαίσιο του προγράμματος Water2Hy και της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με Α.Π. … και κωδικό θέσης … » (όπως αυτός αναφέρεται στον Πίνακα του Παραρτήματος). 

Appointment Duration

6 μήνες