ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INNOVATION-EL (Ε.Υ. Σ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ) - 12B
The deadline to apply for this position has expired.
Publication Date
19/05/2021
Application Deadline
09/06/2021
Position Category
PhD candidate position
Reference Number
2021_53106
Salary
750 euro
Location
Herakleion, Crete, Greece
Contact Person
Start Date
01/07/2021

Position Description

«Ανάπτυξη και μελέτη δισδιάστατων ενεργειακών υλικών»

Δυνατότητα εκπόνησης Διδακτορικού στο πεδίο της Φυσικής Υλικών, με ενδιαφέρον στην εξοικονόμηση ενέργειας και στη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών εφαρμογών. Ο/Η υποψήφιος Διδάκτωρ θα μελετήσει χαμηλοδιάστατα υλικά με ισχυρές ηλεκτρονιακές αλληλεπιδράσεις. Θα εκπαιδευτεί, αφενός σε μεθόδους παρασκευής υλικών (π.χ. καινοτόμα υβριδικά χαλκογονιδία μεταβατικών μετάλλων), και αφ’ ετέρου σε τεχνικές χαρακτηρισμού περίπλοκων φυσικών ιδιοτήτων με σκοπό την ανίχνευση της δομής και δυναμικής των υλικών αυτών. Ερμηνεύοντας τα πειραματικά σας αποτελέσματα, θα κατανοήσετε την επίδραση των ατελειών της νανοδομής τους στη βελτίωση της φυσικής συμπεριφοράς (π.χ. μαγνητισμός και υπεραγωγιμότητα) η οποία μπορεί να αξιοποιηθεί σε τεχνολογίες αιχμής, π.χ. ηλεκτρικοί κινητήρες υψηλής απόδοσης, μνήμες μεγάλης πυκνότητας εγγραφής δεδομένων, μαγνητική τομογραφία κ.α.). Ο/Η υποψήφιος θα έχει την ευκαιρία να διευρύνει την επιστημονική του/της γνώση μέσω υφιστάμενων συνεργασιών με Ακαδημαϊκά Ιδρύματα εντός και εκτός της Ελλάδας.

Για το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης ακολουθήστε τον σύνδεσμο 'Related Documents'

Required Qualifications

  • Πτυχίο Σχολής Θετικών Επιστημών (π.χ. Φυσικής/Χημείας/ Επιστήμης Υλικών κ.α.) ή συναφών ειδικοτήτων Πολυτεχνικής Σχολής
  • Μεταπτυχιακός Τίτλος (MSc) σε σχετικό πεδίο
  • Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

Desirable Qualifications

Γνώσεις στην ανάλυση και αξιολόγηση πειραματικών δεδομένων με χρήση πακέτων λογισμικού

Application Procedure

Στο φάκελο υποβολής της πρότασης θα πρέπει να εμπεριέχονται τα ακόλουθα:

  • Αίτηση (form Greek στην αριστερή στήλη) με αναφορά στον κωδικό της θέσης και στο όνομα του προγράμματος
  • Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα
  • Ευκρινή φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών
  • Επιστολή όπου περιγράφονται τα επιστημονικά ενδιαφέροντα του υποψηφίου
  • Αναλυτικές βαθμολογίες
  • Πρόσφατη (για το ακαδημαϊκό έτος 2020 – 2021) βεβαίωση σπουδών
  • Δύο συστατικές επιστολές που θα αποσταλούν απευθείας στον Διευθυντή Ερευνών ΙΗΔΛ, Δρ Α. Λάππα (lappas@iesl.forth.gr) και στο ΙΗΔΛ-ΙΤΕ (hr@iesl.forth.gr).

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ηλεκτρονικά στη διεύθυνση hr@iesl.forth.gr με κοινοποίηση (cc): στον Δρ Α. Λάππα (lappas@iesl.forth.gr). Οι αιτήσεις θα πρέπει να αποσταλούν με την ένδειξη: «Αίτηση στο πλαίσιο του προγράμματος INNOVATION-EL, της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με Α.Π. … και κωδικό θέσης … » (όπως αυτός αναφέρεται στον Πίνακα του Παραρτήματος). 

Appointment Duration

4 μήνες