ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ TESHIDCRET
The deadline to apply for this position has expired.
Publication Date
13/05/2021
Application Deadline
28/05/2021
Position Category
Technical staff
Reference Number
2021_52751
Salary
Location
Herakleion, Crete, Greece
Contact Person
Start Date
01/07/2021

Position Description

Προετοιμασία, χημική διαχείριση και τροποποίηση επιφανειών με νανοϋλικά για χρήση ως υποστρώματα ενίσχυσης του οπτικού σήματος στην φασματοσκοπία Surface-Enhanced- Raman-Spectroscopy (SERS) με εφαρμογή σε θέματα ελέγχου ποιότητας προϊόντων αγροδιατροφής. 

Για το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης ακολουθήστε τον σύνδεσμο 'Related Documents'

Required Qualifications

  • Πτυχίο Χημείας ή αντίστοιχο  
  • Μεταπτυχιακό σε θέματα νανοϋλικών  
  • Γνώση και εμπειρία στη σύνθεση και διαχείριση δι-διαστατων υλικών  
  • Τουλάχιστον 2 δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά με κριτές 

Desirable Qualifications

  • Γνώση επιφανειοδραστικών ουσιών και παρασκευής τους  

Application Procedure

Στο φάκελο υποβολής της πρότασης θα πρέπει να εμπεριέχονται τα ακόλουθα:

  • Αίτηση (form Greek στην αριστερή στήλη) με αναφορά στον κωδικό της θέσης και στο όνομα του προγράμματος
  • Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα
  • Ευκρινή φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ηλεκτρονικά στη διεύθυνση hr@iesl.forth.gr με κοινοποίηση (cc): στον Δρ Μ. Βελεγράκη (vele@iesl.forth.gr). Οι αιτήσεις θα πρέπει να αποσταλούν με την ένδειξη: «Αίτηση στο πλαίσιο του προγράμματος TESHIDCRET, της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με Α.Π. … και κωδικό θέσης … » (όπως αυτός αναφέρεται στον Πίνακα του Παραρτήματος). 

Appointment Duration

6 μήνες