ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΔΙΚΤΥΑ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΦΙΛΙΚΗ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ"
The deadline to apply for this position has expired.
Publication Date
27/04/2021
Application Deadline
14/05/2021
Position Category
Post Doctoral fellow appointment
Reference Number
2021_51848
Salary
Location
Herakleion, Crete, Greece
Contact Person
Start Date
01/07/2021

Position Description

Ανάπτυξη νανοπρόσθετων υλικών πχ οξειδίων μετάλλων με τεχνικές φιλικές προς το περιβάλλον, ο βασικός χαρακτηρισμός τους και η μελέτη της αναμειξιμότητάς τους σε πολυμερικές μήτρες όπως του HDPE. Επιπλέον, θα κατασκευαστούν πολυμερικά νανοσύνθετα νήματα διαμέτρου 1.75mm για χρήση σε τρισδιάστατους εκτυπωτές, θα εκτυπωθούν δείγματα τρισδιάστατης γεωμετρίας και θα μελετηθεί η αντιρρυπαντική και φωτοκαταλυτική τους συμπεριφορά. (ΠΕ 2 και ΠΕ4)

Για το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης ακολουθήστε τον σύνδεσμο 'Related Documents'

Required Qualifications

  • Πτυχίο Φυσικής, Χημείας, ή Επιστήμης Υλικών  
  • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών τμ. Φυσικής, Χημείας ή Επιστήμης Υλικών  
  • Διδακτορικό δίπλωμα ειδίκευσης τμ. Φυσικής, Χημείας ή Επιστήμης Υλικών
  • Ερευνητική εμπειρία σε σύνθεση και χαρακτηρισμό πολυμερικών νανοσύνθετων δειγμάτων με τεχνικές τρισδιάστατης εκτύπωσης

Desirable Qualifications

  • Επιστημονικές δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά με κριτές, σχετικές με τη σύνθεση και το χαρακτηρισμό πολυμερικών νανοσύνθετων δειγμάτων με τεχνικές τρισδιάστατης εκτύπωσης
  • Επιστημονικές δημοσιεύσεις σχετικές με νανοδομημένα υλικά με φωτοκαταλυτική/αντιρρυπαντική δράση

Application Procedure

Στο φάκελο υποβολής της πρότασης θα πρέπει να εμπεριέχονται τα ακόλουθα:

  • Αίτηση (form Greek στην αριστερή στήλη) με αναφορά στον κωδικό της θέσης
  • Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα
  • Ευκρινές φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ηλεκτρονικά στη διεύθυνση hr@iesl.forth.gr με κοινοποίηση (cc): στον Δρ Γ. Κενανάκη (gkenanak@iesl.forth.gr). Οι αιτήσεις θα πρέπει να αποσταλούν με την ένδειξη: «Αίτηση στο πλαίσιο του προγράμματος «Καινοτόμα υλικά για δίκτυα ιχθυοκαλλιέργειας με περιβαλλοντικά φιλική αντιρρυπαντική δράση», της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με Α.Π. … και κωδικό θέσης … » (όπως αυτός αναφέρεται στον Πίνακα του Παραρτήματος).

Appointment Duration

8 μήνες