ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΕΝΑΟ (E.Y. Σ.ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ)
The deadline to apply for this position has expired.
Publication Date
25/04/2021
Application Deadline
10/05/2021
Position Category
Technical staff
Reference Number
2021_51756
Salary
Location
Herakleion, Crete, Greece
Contact Person
Start Date
01/07/2021

Position Description

Κατασκευή μικροηλεκτρονικών διατάξεων τύπου τρανζίστορ ισχύος που θα ψύχονται από θερμοηλεκτρικό ψύκτη ανεπτυγμένο πάνω από τη διάταξη ισχύος

Για το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης ακολουθήστε τον σύνδεσμο 'Related Documents'

Required Qualifications

  • Πτυχιούχος φυσικών επιστημών (φυσική, χημεία, κλπ.) ή μηχανικών 
  • Μεταπτυχιακός τίτλος φυσικών επιστημών
  • Εμπειρία στην ανάπτυξη θερμοηλεκτρικών υλικών
  • Εμπειρία στην κατασκευή μικροηλεκτρονικών διατάξεων

Application Procedure

Στο φάκελο υποβολής της πρότασης θα πρέπει να εμπεριέχονται τα ακόλουθα:

  • Αίτηση (form Greek στην αριστερή στήλη) με αναφορά στο πρόγραμμα και στον κωδικό της θέσης
  • Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα
  • Ευκρινή φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ηλεκτρονικά στη διεύθυνση hr@iesl.forth.gr με κοινοποίηση (cc): στον Δρ Γεώργιο Κωνσταντινίδη (aek@physics.uoc.gr). Οι αιτήσεις θα πρέπει να αποσταλούν με την ένδειξη: «Αίτηση στο πλαίσιο του προγράμματος ΑΕΝΑΟ, της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με Α.Π. … και κωδικό θέσης … » (όπως αυτός αναφέρεται στον Πίνακα του Παραρτήματος).

Appointment Duration

4 μήνες