ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INNOVATION-EL (Ε.Υ. Σ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ)
The deadline to apply for this position has expired.
Publication Date
20/04/2021
Application Deadline
05/05/2021
Position Category
PhD candidate position
Reference Number
2021_51399
Salary
750 euro
Location
Herakleion, Crete, Greece
Contact Person
Start Date
15/06/2021

Position Description

Ο υποψήφιος θα εφαρμόσει τεχνικές μικρο- φωταύγειας, χρονο-εξαρτημένης φωταύγειας και φασματοσκοπίας χρονικής συσχέτισης φωτονίων, πάνω σε διάφορους τύπους ημιαγωγικών νανοδομών, ενδιαφέροντος στο πρόγραμμα, όπως κβαντικές τελείες και νανονήματα.

Για το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης ακολουθήστε τον σύνδεσμο 'Related Documents'

Required Qualifications

  • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Εξειδίκευσης Φυσικού, Επιστήμης Υλικών, ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού  
  • Εμπειρία σε οπτικό, ηλεκτρικό και δομικό χαρακτηρισμό ημιαγωγών  
  • Εμπειρία σε οπτικό χαρακτηρισμό μεμονωμένων ημιαγωγικών νανοδομών με τεχνικές μικροσκοπίας  

Application Procedure

Στο φάκελο υποβολής της πρότασης θα πρέπει να εμπεριέχονται τα ακόλουθα:

  • Αίτηση (form Greek στην αριστερή στήλη) με αναφορά στον κωδικό της θέσης και στο όνομα του προγράμματος
  • Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα
  • Ευκρινή φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών
  • Πρόσφατη βεβαίωση σπουδών υποψήφιου διδάκτορα

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ηλεκτρονικά στη διεύθυνση hr@iesl.forth.gr με κοινοποίηση (cc): στον Καθηγ. Ν. Πελεκάνο (pelekano@materials.uoc.gr). Οι αιτήσεις θα πρέπει να αποσταλούν με την ένδειξη: «Αίτηση στο πλαίσιο του προγράμματος INNOVATION-EL, της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με Α.Π. … και κωδικό θέσης … » (όπως αυτός αναφέρεται στον Πίνακα του Παραρτήματος). Αντικατάσταση της πρότασης ή διόρθωση αυτής ή 

Appointment Duration

4,5 μήνες