ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INNOVATION-EL (Ε.Υ. Σ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ)
The deadline to apply for this position has expired.
Publication Date
16/04/2021
Application Deadline
01/05/2021
Position Category
Technical staff
Reference Number
2021_51241
Salary
Location
Herakleion, Crete, Greece
Contact Person
Start Date
01/06/2021

Position Description

Κατασκευή παθητικών στοιχείων μικροκυματικων μονολιθικών ολοκληρωμένων κυκλωμάτων από ημιαγωγούς III-V και ενσωμάτωση διεργασιών ξηρής χημικής εγχάραξης σε ποιοτικό σύστημα ελέγχου ISO 9001:2015

Για το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης ακολουθήστε τον σύνδεσμο 'Related Documents'

Required Qualifications

  • Πτυχίο ηλεκτρονικού μηχανικού ΤΕ
  • Πενταετή εργασιακή εμπειρία σε περιβάλλον στείρων χώρων μίκρο-νάνο-ηλεκτρονικής  
  • Πενταετή εμπειρία σε κατασκευή παθητικών και ενεργητικών στοιχείων μικροκυματικών κυκλωμάτων
  • Εμπειρία σε συστήματα ποιότητας ISO9001:2015  

Application Procedure

Στο φάκελο υποβολής της πρότασης θα πρέπει να εμπεριέχονται τα ακόλουθα:

  • Αίτηση (form Greek στην αριστερή στήλη)  με αναφορά στον κωδικό της θέσης και στο όνομα του προγράμματος
  • Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα
  • Ευκρινή φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ηλεκτρονικά στη διεύθυνση hr@iesl.forth.gr με κοινοποίηση (cc): στον στον Δρ Γ. Κωνσταντινίδη (aek.@physics.uoc.gr). Οι αιτήσεις θα πρέπει να αποσταλούν με την ένδειξη: «Αίτηση στο πλαίσιο του προγράμματος INNOVATION-EL, της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με Α.Π. … και κωδικό θέσης … » (όπως αυτός αναφέρεται στον Πίνακα του Παραρτήματος).

Appointment Duration

5 μήνες