ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ POLYSHEILD
The deadline to apply for this position has expired.
Publication Date
15/04/2021
Application Deadline
30/04/2021
Position Category
Post Doctoral fellow appointment
Reference Number
2021_51132
Salary
Location
Herakleion, Crete, Greece
Contact Person
Start Date
01/06/2021

Position Description

Αξιολόγηση των νανοσύνθετων πολυμερικών υλικών στο πεδίο και μοντελοποίηση της συμπεριφοράς τους μέσω προσομοιώσεων (ΕΕ5). Παράλληλα θα αξιολογηθεί η λειτουργικότητα των νανοσύνθετων πολυμερικών υλικών από τις ΕΕ3 και ΕΕ4, και με βάση τις μετρήσεις πεδίου, θα γίνει η τελική βελτιστοποίηση των νανοσύνθετων υλικών.

Για το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης ακολουθήστε τον σύνδεσμο 'Related Documents'

Required Qualifications

  • Πτυχίο Φυσικής ή Επιστήμης Υλικών  
  • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών τμ. Φυσικής ή Επιστήμης Υλικών σχετικός με διάδοση ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων  
  • Διδακτορικό δίπλωμα ειδίκευσης με διατριβή σχετικός με διάδοση ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων  
  • Επιστημονικές δημοσιεύσεις που σχετίζονται με το αντικείμενο της θέσης  

Desirable Qualifications

  • Ερευνητική εμπειρία σε τεχνικές τρισδιάστατης εκτύπωσης  

Application Procedure

Στο φάκελο υποβολής της πρότασης θα πρέπει να εμπεριέχονται τα ακόλουθα:

  • Αίτηση  (form Greek στην αριστερή στήλη) με αναφορά στον κωδικό της θέσης
  • Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα
  • Ευκρινές φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ηλεκτρονικά στη διεύθυνση hr@iesl.forth.gr με κοινοποίηση (cc): στον Δρ Γ. Κενανάκη (gkenanak@iesl.forth.gr). Οι αιτήσεις θα πρέπει να αποσταλούν με την ένδειξη: «Αίτηση στο πλαίσιο του προγράμματος POLYSHIELD, της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με Α.Π. … και κωδικό θέσης … » (όπως αυτός αναφέρεται στον Πίνακα του Παραρτήματος). 

Appointment Duration

6 μήνες