ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΕΝΑΟ (Ε.Υ. Σ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ)
The deadline to apply for this position has expired.
Publication Date
08/04/2021
Application Deadline
23/04/2021
Position Category
M.Sc. Student Position
Reference Number
2021_50547
Salary
Location
Herakleion, Crete, Greece
Contact Person
Start Date
01/06/2021

Position Description

Ανάπτυξη νανοσύνθετων πολυμερικών επιστρωμάτων και μελέτη των επιφανειακών ιδιοτήτων των επιστρωμένων επιφανειών.

Για το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης ακολουθήστε τον σύνδεσμο 'Related Documents'

Required Qualifications

  • Πτυχίο φυσικών επιστημών (φυσική, χημεία, επιστήμης υλικών) ή μηχανικού
  • Γνώση του αντικειμένου της Επιστήμης Πολυμερών και προηγούμενη εμπειρία σε εργαστήρια μελέτης και χαρακτηρισμού πολυμερών  
  • Εμπειρία με την μελέτη επιφανειακών ιδιοτήτων και εξοικείωση με την χρήση σχετικών τεχνικών  
  • Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας  

Application Procedure

Στο φάκελο υποβολής της πρότασης θα πρέπει να εμπεριέχονται τα ακόλουθα:

  • Αίτηση (form Greek στην αριστερή στήλη) με αναφορά στο πρόγραμμα και στον κωδικό της θέσης
  • Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα
  • Ευκρινή φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών
  • Πρόσφατη βεβαίωση σπουδών

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ηλεκτρονικά στη διεύθυνση hr@iesl.forth.gr με κοινοποίηση (cc):  στην Δρ Κ. Χρυσοπούλου (kiki@iesl.forth.gr), εντός δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης. Οι αιτήσεις θα πρέπει να αποσταλούν με την ένδειξη: «Αίτηση στο πλαίσιο του προγράμματος ΑΕΝΑΟ, της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με Α.Π. … και κωδικό θέσης … » (όπως αυτός αναφέρεται στον Πίνακα του Παραρτήματος).

Appointment Duration

5 μήνες