ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ & ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΕΝΑΟ (Ε.Υ. Σ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ)
The deadline to apply for this position has expired.
Publication Date
15/02/2021
Application Deadline
02/03/2021
Position Category
Other positions
Reference Number
2021_47018
Salary
Location
Herakleion, Crete, Greece
Contact Person
Start Date
01/04/2021

Position Description

PhD student 2γ

Ρεομετρία (γραμμική και μή-γραμμική) και παθητική μικρορεολογία (μέσω δυναμικής σκέδασης φωτός) ιξωδοελαστικών και ιξωδοπλαστικών υλικών

Master student 18α

Ανάπτυξη πολυμερικών επιστρωμάτων επί νανοδομημένων επιφανειών

Master student 18β

Ανάπτυξη νανοσύνθετων πολυμερικών επιστρωμάτων επί νανοδομημένων επιφανειών

Για το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης ακολουθήστε τον σύνδεσμο 'Related Documents'

Required Qualifications

PhD student 2γ

 • Πτυχίο και Μεταπτυχιακό σε επιστήμη υλικών ή χημική μηχανική ή συναφή επιστήμη  
 • Εμπειρία σε εργαστήριο χαλαρής ύλης  
 • Εμπειρία σε δυναμική σκέδαση φωτός σε υψηλές πιέσεις  
 • Εμπειρία σε ρεομετρία  
 • Γνώση Αγγλικής, ικανότητα παρουσιάσεων, επιστημονική δημοσίευση  

 

Master student 18α

 • Πτυχίο φυσικών επιστημών (φυσική, χημεία, επιστήμης υλικών) ή μηχανικού
 • Γνώση του αντικειμένου της Επιστήμης Πολυμερών και προηγούμενη εμπειρία σε εργαστήρια μελέτης και χαρακτηρισμού πολυμερών  
 • Εμπειρία με την μελέτη επιφανειακών ιδιοτήτων και εξοικείωση με την χρήση σχετικών τεχνικών  
 • Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας  

Master student 18β

 • Πτυχίο φυσικών επιστημών (φυσική, χημεία, επιστήμης υλικών) ή μηχανικού
 • Γνώση του αντικειμένου της Επιστήμης Πολυμερών και προηγούμενη εμπειρία σε εργαστήρια μελέτης και χαρακτηρισμού πολυμερικών και πολυμερικών νανοσύνθετων
 • Εμπειρία σε χημεία υλικών και σε χημική τροποποίηση επιφανειών
 • Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας  

 

Application Procedure

Στο φάκελο υποβολής της πρότασης θα πρέπει να εμπεριέχονται τα ακόλουθα:

 • Αίτηση (form Greek στην αριστερή στήλη) με αναφορά στο πρόγραμμα και στον κωδικό της θέσης
 • Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα
 • Ευκρινή φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών
 • Πρόσφατη βεβαίωση σπουδών

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ηλεκτρονικά στη διεύθυνση hr@iesl.forth.gr με κοινοποίηση (cc): στον καθηγ. Δ. Βλασσόπουλο (dvlasso@iesl.forth.gr) για τη θέση 2γ και στην Δρ Κ. Χρυσοπούλου (kiki@iesl.forth.gr)  για τις θέσεις 18α και 18β. Οι αιτήσεις θα πρέπει να αποσταλούν με την ένδειξη: «Αίτηση στο πλαίσιο του προγράμματος ΑΕΝΑΟ, της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με Α.Π. … και κωδικό θέσης … » (όπως αυτός αναφέρεται στον Πίνακα του Παραρτήματος). 

Appointment Duration

7 μήνες