ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ NEA-APS
The deadline to apply for this position has expired.
Publication Date
11/02/2021
Application Deadline
26/02/2021
Position Category
Post Doctoral fellow appointment
Reference Number
2021_46808
Salary
Location
Herakleion, Crete, Greece
Contact Person
Start Date
01/04/2021

Position Description

Μελέτη μη-γραμμικών φαινομένων υπεριώδους κενού

Για το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης ακολουθήστε τον σύνδεσμο 'Related Documents'

Required Qualifications

  • Διδακτορικός τίτλος σπουδών συναφής με το αντικείμενο της θέσης 
  • Ερευνητική εμπειρία σε παραγωγή και χρήση παλμών αττοδευτερολέπτων 
  • Ερευνητική εμπειρία σε πολυφωτονικές διαδικασίες στο υπεριώδες κενού 
  • Ερευνητική εμπειρία σε φαινόμενα ισχυρού πεδίου στο υπεριώδες κενού 
  • Εμπειρία στην συγγραφή δημοσιεύσεων σε έγκριτα διεθνή περιοδικά

Application Procedure

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ηλεκτρονικά στη διεύθυνση hr@iesl.forth.gr με κοινοποίηση (cc): στον Καθηγ. Δ. Χαραλαμπίδη (chara@iesl.forth.gr). Οι αιτήσεις θα πρέπει να αποσταλούν με την ένδειξη: «Αίτηση στο πλαίσιο του προγράμματος NEA-APS, της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με Α.Π. … και κωδικό θέσης … » (όπως αυτός αναφέρεται στον Πίνακα του Παραρτήματος). 

Appointment Duration

12 μήνες