ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INNOVATION-EL (Ε.Υ. Σ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ)
The deadline to apply for this position has expired.
Publication Date
09/02/2021
Application Deadline
22/02/2021
Position Category
PhD candidate position
Reference Number
2021_46614
Salary
750 euro
Location
Herakleion, Crete, Greece
Contact Person
Start Date
01/04/2021

Position Description

Ρεολογική και ανάλυση διπλων πολυμερικών δικτύων με δεσμούς πρόσδεσης μετάλλων. Γραμμική και μή-γρααμική ρεομετρία δικτύων σε διάτμηση και έκταση, ανάλυση και μοντελοποίηση.

Για το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης ακολουθήστε τον σύνδεσμο 'Related Documents'

Required Qualifications

  • Πτυχίο και Μεταπτυχιακό σε χημική μηχανική ή επιστήμη υλικών  
  • Εμπειρία σε ρεομετρία με έμφαση σε μη-γραμμική διάτμηση  
  • Εμπειρία σε εργαστήριο χαλαρών υλικών  
  • Εμπειρία σε ανάλυση πειραματικών δεδομένων και ρεολογική μοντελοποίηση  
  • Γνώση Αγγλικών και ικανότητα παρουσίασης  

Application Procedure

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ηλεκτρονικά στη διεύθυνση hr@iesl.forth.gr με κοινοποίηση (cc): στον καθηγ. Δ. Βλασσόπουλο (dvlasso@iesl.forth.gr). Οι αιτήσεις θα πρέπει να αποσταλούν με την ένδειξη: «Αίτηση στο πλαίσιο του προγράμματος INNOVATION-EL, της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με Α.Π. … και κωδικό θέσης … » (όπως αυτός αναφέρεται στον Πίνακα του Παραρτήματος). 

Appointment Duration

7 μήνες