ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ SMARTPACK
The deadline to apply for this position has expired.
Publication Date
28/01/2021
Application Deadline
12/02/2021
Position Category
Post Doctoral fellow appointment
Reference Number
2021_45910
Salary
Location
Herakleion, Crete, Greece
Contact Person
Start Date
01/04/2021

Position Description

Πειραματική μελέτη αλληλεπίδρασης ακτινοβολίας Λέιζερ με Νανοσωματίδια Μετάλλων και Οξειδίων Μετάλλων

Για το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης ακολουθήστε τον σύνδεσμο 'Related Documents'

Required Qualifications

  • Διδακτορικό δίπλωμα στην Φυσική  
  • Εμπειρία στην πειραματική μελέτη αλληλεπίδρασης ύλης-ακτινοβολίας  
  • Δημοσιεύσεις σχετικές με το αντικείμενο της θέσης  
  • Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας   

Application Procedure

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ηλεκτρονικά στη διεύθυνση hr@iesl.forth.gr με κοινοποίηση (cc): στον Δρ Β. Μπίνα (binasbill@iesl.forth.gr). Οι αιτήσεις θα πρέπει να αποσταλούν με την ένδειξη: «Αίτηση στο πλαίσιο του προγράμματος SMARTPACK, της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με Α.Π. … και κωδικό θέσης … » (όπως αυτός αναφέρεται στον Πίνακα του Παραρτήματος). 

Appointment Duration

6 μήνες