ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ & ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ ΕΜΠΕΙΡΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INNOVA-PROTECT
The deadline to apply for this position has expired.
Publication Date
22/01/2021
Application Deadline
06/02/2021
Position Category
Other positions
Reference Number
2021_45520
Salary
Location
Herakleion, Crete, Greece
Contact Person
Start Date
01/03/2021

Position Description

5β - Έμπειρος ερευνητής

Συμβολή στην ανάπτυξη φωτονικών και φωτοακουστικών συστημάτων με τη χρήση παλμικών ή συνεχών πηγών

6α - Υποψήφιος Διδάκτορας

Συμβολή στην βελτιστοποίηση των απεικονιστικών πρωτοκόλλων και στη διαχείριση των βιολογικών δειγμάτων

 

Για το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης ακολουθήστε τον σύνδεσμο 'Related Documents΄

Related Project

INNOVA-PROTECT - Innovative plant protection technologies for quarantine pathogens of Xanthomonadaceae family utilizing tools of Optoacoustic and Molecular Biology

Required Qualifications

5β - Έμπειρος ερευνητής

 • Διδακτορικό θετικών επιστημών
 • Περισσότερο από 10 χρόνια εμπειρία στις μη γραμμικές οπτικές ιδιότητες υλικών
 • Δημοσιεύσεις σχετικές με τις μη-γραμμικές οπτικές ιδιότητες υλικών
 • Άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας

6α - Υποψήφιος Διδάκτορας

 

 • Πτυχίο Βιολογίας ή συναφών πεδίων
 • Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στις νευροεπιστήμες
 • Εμπειρία στον σχεδιασμό απεικονιστικών πρωτοκόλλων τρισδιάστατης ανάπτυξης κυττάρων
 • Εμπειρία στην υπολογιστική μοντελοποίηση υψηλής χρονικής και χωρικής ανάλυσης
 • Γνώση Αγγλικών

Application Procedure

Στο φάκελο υποβολής της πρότασης θα πρέπει να εμπεριέχονται τα ακόλουθα:

 • Αίτηση (form Greek στην αριστερή στήλη) με αναφορά στον κωδικό της θέσης και στο όνομα του προγράμματος
 • Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα
 • Ευκρινή φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών
 • Πρόσφατη βεβαίωση σπουδών υποψήφιου διδάκτορα

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ηλεκτρονικά στη διεύθυνση hr@iesl.forth.gr με κοινοποίηση (cc): στον Δρ Ι. Ζαχαράκη (zahari@iesl.forth.gr). Οι αιτήσεις θα πρέπει να αποσταλούν με την ένδειξη: «Αίτηση στο πλαίσιο του προγράμματος INNOVA-PROTECT, της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με Α.Π. … και κωδικό θέσης … » (όπως αυτός αναφέρεται στον Πίνακα του Παραρτήματος).

Appointment Duration

6 μήνες

Funding