ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ HANDCORE
The deadline to apply for this position has expired.
Publication Date
15/01/2021
Application Deadline
30/01/2021
Position Category
Technical staff
Reference Number
2021_45060
Salary
Location
Herakleion, Crete, Greece
Contact Person
Start Date
01/03/2021

Position Description

  • Λειτουργία και βελτιστοποίηση υπάρχουσας πειραματικής διάταξης οπτικής πολωσιμετρίας με χρήση οπτικών κοιλοτήτων συνεχούς laser. Καταγραφή και επεξεργασία πειραματικών δεδομένων και συγγραφή επιστημονικών αναφορών και άρθρων.
  • Ο υποψήφιος θα εργαστεί στις παρακάτω Ενότητες Εργασίας του προγράμματος: ΕΕ3: μετρήσεις χειρομορφίας σε ποικιλία χειρόμορφων δειγμάτων (οργανικά δείγματα σε διέλευση ή ανάκλαση, λεπτά υμένια κ.λπ.) ΕΕ4: μέτρηση χειρόμορφης οπτικής περιστροφής που προκαλείται από την παραβίαση της συμμετρίας ομοτιμίας σε συγκεκριμένη μετάβαση του ατομικού ιωδίου. 

Για το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης ακολουθήστε τον σύνδεσμο 'Related Documents'

Related Project

HANDCORE - Chirality Amplification and Detection using Cavity Optical Rotation Enhancement

Required Qualifications

  • Πτυχίο Φυσικής, Επιστήμης Υλικών, Πολυτεχνικής σχολής συναφούς ειδικότητας
  • Άριστη γνώση Αγγλικών

Desirable Qualifications

  • Πειραματική ερευνητική εμπειρία σε εργαστήριο οπτικής/laser με έμφαση στις οπτικές κοιλότητες με χρήση συνεχών laser
  • Γνώσεις προγραμματισμού, συγκεκριμένα Mathematica, Julia, Python

Application Procedure

Στο φάκελο υποβολής της πρότασης θα πρέπει να εμπεριέχονται τα ακόλουθα:

  • Αίτηση (form Greek στην αριστερή στήλη) με αναφορά στον κωδικό της θέσης και στο όνομα του προγράμματος
  • Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα
  • Ευκρινή φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ηλεκτρονικά στη διεύθυνση hr@iesl.forth.gr με κοινοποίηση (cc): στον Δρ Γ. Κατσοπρινάκη (gkatsop@iesl.forth.gr). Οι αιτήσεις θα πρέπει να αποσταλούν με την ένδειξη: «Αίτηση στο πλαίσιο του προγράμματος HANDCORE, της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με Α.Π. … και κωδικό θέσης … » (όπως αυτός αναφέρεται στον Πίνακα του Παραρτήματος). 

Appointment Duration

6 μήνες

Funding