ΤΡΕΙΣ (3) ΘΕΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ WATER2HY
The deadline to apply for this position has expired.
Publication Date
07/01/2021
Application Deadline
01/02/2021
Position Category
Technical staff
Reference Number
2021_44530
Salary
Location
Herakleion, Crete, Greece
Contact Person
Start Date
01/03/2021

Position Description

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Φυσικός – τεχνικός

Δομικός, Οπτικός και Μορφολογικός Χαρακτηρισμός Φωτοκαταλυτικών Υλικών

Χημικός – τεχνικός

Μελέτη της φωτοηλεκτροχημικής διάσπασης νερού. Μελέτη των ηλεκτροχημικών ιδιοτήτων φωτοκαταλυτικών υλικών.

Φυσικός – τεχνικός

Aνάπτυξη διάταξης για φωτοκαταλυτική διάσπαση νερού. Σύνθεση και Χαρακτηρισμός Φωτοκαταλυτικών Υλικών.

Για το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης ακολουθήστε τον σύνδεσμο 'Related Documents'

 

Required Qualifications

ΘΕΣΗ 7α

 • Πτυχίο Φυσικής
 • Εμπειρία σε ερευνητικό εργαστήριο
 • Εμπειρία σε τεχνικές χαρακτηρισμού  

ΘΕΣΗ 7β

 • Πτυχίο Χημείας
 • Εμπειρία σε ερευνητικό εργαστήριο
 • Εμπειρία σε Φωτοηλεκτροχημεία  

ΘΕΣΗ 7γ

 • Πτυχίο Φυσικής
 • Εμπειρία σε ερευνητικό εργαστήριο
 • Εμπειρία σε φωτοκαταλυτικές διατάξεις

Desirable Qualifications

ΘΕΣΗ 7α

 • Εμπειρία σε δομικό και μορφολογικό χαρακτηρισμό
 • Εμπειρία στον Οπτικό χαρακτηρισμό Υλικών 

ΘΕΣΗ 7β

 • Εμπειρία/γνώση βασικών ηλεκτροχημικών τεχνικών (βολταμμετρία, εμπέδηση)
 • Εμπειρία στην τροποποίηση φωτοκαταλυτικών υλικών

ΘΕΣΗ 7γ

 • Εμπειρία στην σύνθεση και ανάπτυξη Υλικών
 • Εμπειρία στον Δομικό και Μορφολογικό Χαρακτηρισμό Υλικών

Application Procedure

Στο φάκελο υποβολής της πρότασης θα πρέπει να εμπεριέχονται τα ακόλουθα:

 • Αίτηση (form Greek στην αριστερή στήλη) με αναφορά στον κωδικό της θέσης και το όνομα του προγράμματος
 • Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα
 • Ευκρινή φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ηλεκτρονικά στη διεύθυνση hr@iesl.forth.gr με κοινοποίηση (cc) στον Δρ Β. Μπίνα (binasbill@iesl.forth.gr). Οι αιτήσεις θα πρέπει να αποσταλούν με την ένδειξη: «Αίτηση στο πλαίσιο του προγράμματος Water2Hy και της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με Α.Π. … και κωδικό θέσης … » (όπως αυτός αναφέρεται στον Πίνακα του Παραρτήματος).

Appointment Duration

3 μήνες