ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ & ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ SEMI-WEB
The deadline to apply for this position has expired.
Publication Date
18/12/2020
Application Deadline
02/01/2021
Position Category
Other positions
Reference Number
2020_43510
Salary
Location
Herakleion, Crete, Greece
Contact Person
Start Date
01/02/2021

Position Description

Υποψήφιος διδάκτορας (κωδικός 1)

Ανάπτυξη και χαρακτηρισμός καινοτόμων υλικών, τρισδιάστατη εκτύπωση

 

Εργαστηριακό προσωπικό (κωδικός 4)

Μελέτη θερμικών και μηχανικών ιδιοτήτων σύνθετων υλικών

 

Για το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης ακολουθήστε τον σύνδεσμο 'Related Documents'

Required Qualifications

Υποψήφιος διδάκτορας (κωδικός 1)

 • Πτυχίο Χημείας, ή Φυσικής, ή Επιστήμης Υλικών  
 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών τμ. Χημείας, ή Φυσικής ή Επιστήμης Υλικών  
 • Εγγεγραμμένος/η σε διδακτορικό πρόγραμμα σπουδών τμ. Φυσικής ή Επιστήμης Υλικών  
 • Εμπειρία σε σύνθεση και χαρακτηρισμό πολυμερικών νανοσύνθετων δειγμάτων με τεχνικές τρισδιάστατης εκτύπωσης, τύπου FDM  

 

Εργαστηριακό προσωπικό (κωδικός 4)

 • Δίπλωμα πολιτικού, ή μηχανολόγου μηχανικού, ή μηχανικού υλικών, ή άλλης ειδικότητας μηχανικού, ή συναφών επιστημών
 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών ειδικότητας μηχανικού
 • Εμπειρία στη μελέτη μηχανικών και θερμικών ιδιοτήτων πορωδών και δομικών υλικών
 • Επιστημονική/συγγραφική δραστηριότητα σε τεχνικά/επιστημονικά βιβλία, κεφάλαια καθώς και άρθρα σε ελληνικά και διεθνή επιστημονικά περιοδικά  

Application Procedure

Στο φάκελο υποβολής της πρότασης θα πρέπει να εμπεριέχονται τα ακόλουθα:

 • Αίτηση (Form Greek στην αριστερή στήλη) με αναφορά στον κωδικό της θέσης
 • Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα
 • Ευκρινές φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών
 • Πρόσφατη βεβαίωση σπουδών υποψήφιου διδάκτορα για τη θέση με κωδικό 1

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ηλεκτρονικά στη διεύθυνση hr@iesl.forth.gr με κοινοποίηση (cc): στον Δρ Γ. Κενανάκη (gkenanak@iesl.forth.gr). Οι αιτήσεις θα πρέπει να αποσταλούν με την ένδειξη: «Αίτηση στο πλαίσιο του προγράμματος SEMI-WEB, της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με Α.Π. … και κωδικό θέσης … » (όπως αυτός αναφέρεται στον Πίνακα του Παραρτήματος). 

Appointment Duration

6 μήνες