ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΕΝΑΟ (Ε.Υ. Σ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ)
The deadline to apply for this position has expired.
Publication Date
17/12/2020
Application Deadline
01/01/2021
Position Category
PhD candidate position
Reference Number
2020_43451
Salary
Location
Herakleion, Crete, Greece
Contact Person
Start Date
01/02/2021

Position Description

Διατάξεις ισχύος (1200V, 20A) με βάση το καρβίδιο του πυριτίου για αποδοτικότερους ενεργειακούς μετατροπείς ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ).

Για το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης ακολουθήστε τον σύνδεσμο 'Related Documents'

Required Qualifications

 • Πτυχίο Ηλεκτρονικού ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών
 • Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Ηλεκτρονικού ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών
 • Τουλάχιστον ενός (1) έτους εμπειρία σε ερευνητικά προγράμματα
 • Εμπειρία στην χρήση εργαλείων προσομοίωσης ημιαγωγικών διατάξεων Silvaco TCAD Athena και Atlas καθώς επίσης και σε προσομοιωτές κυκλωματικών διατάξεων (Cadence Virtuoso/Spectre)

Desirable Qualifications

 • Εμπειρία στην τεχνική υποστήριξη και χρήση εξοπλισμού ερευνητικού εργαστηρίου  
 • Πρότερη εμπειρία στην industry standard γλώσσα μοντελοποίησης διατάξεων και αναλογικών κυκλωμάτων Verilog-A
 • Εμπειρία στην χρήση γλωσσων προγραμματισμού (όπως Python,Java) για την συλλογή και επεξεργασία ηλεκτρικών μετρήσεων

Application Procedure

Στο φάκελο υποβολής της πρότασης θα πρέπει να εμπεριέχονται τα ακόλουθα:

 • Αίτηση (Form Greek στην αριστερή στήλη) με αναφορά στο πρόγραμμα και στον κωδικό της θέσης
 • Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα
 • Ευκρινή φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών
 • Πρόσφατη βεβαίωση σπουδών υποψήφιου διδάκτορα

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ηλεκτρονικά στη διεύθυνση hr@iesl.forth.gr με κοινοποίηση (cc):  στον Δρ Κ. Ζεκεντές (zekentesk@iesl.forth.gr). Οι αιτήσεις θα πρέπει να αποσταλούν με την ένδειξη: «Αίτηση στο πλαίσιο του προγράμματος ΑΕΝΑΟ, της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με Α.Π. … και κωδικό θέσης … » (όπως αυτός αναφέρεται στον Πίνακα του Παραρτήματος). 

Appointment Duration

9 μήνες