ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ NANOBIOPACK
The deadline to apply for this position has expired.
Publication Date
17/12/2020
Application Deadline
01/01/2021
Position Category
PhD candidate position
Reference Number
2020_43418
Salary
Location
Herakleion, Crete, Greece
Contact Person
Start Date
01/02/2021

Position Description

Ανάπτυξη και χαρακτηρισμός καινοτόμων υλικών, τρισδιάστατη εκτύπωση 

Για το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης ακολουθήστε τον σύνδεσμο 'Related Documents'

Required Qualifications

  • Πτυχίο Χημείας, ή Φυσικής, ή Επιστήμης Υλικών  
  • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών τμ. Χημείας, ή Φυσικής ή Επιστήμης Υλικών  
  • Εγγεγραμμένος/η σε διδακτορικό πρόγραμμα σπουδών τμ. Φυσικής ή Επιστήμης Υλικών
  • Εμπειρία σε σύνθεση και χαρακτηρισμό πολυμερικών νανοσύνθετων δειγμάτων με τεχνικές τρισδιάστατης εκτύπωσης, τύπου FDM  

Desirable Qualifications

  • Επιστημονικές δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά με κριτές, σχετικές με τη σύνθεση και το χαρακτηρισμό πολυμερικών νανοσύνθετων δειγμάτων από τεχνικές τρισδιάστατης εκτύπωσης τύπου FDM  

Application Procedure

Στο φάκελο υποβολής της πρότασης θα πρέπει να εμπεριέχονται τα ακόλουθα:

  • Αίτηση με αναφορά στον κωδικό της θέσης
  • Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα
  • Ευκρινή φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών
  • Πρόσφατη βεβαίωση σπουδών υποψήφιου διδάκτορα

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ηλεκτρονικά στη διεύθυνση hr@iesl.forth.gr με κοινοποίηση (cc): στον Δρ Γ. Κενανάκη (gkenanak@iesl.forth.gr). Οι αιτήσεις θα πρέπει να αποσταλούν με την ένδειξη: «Αίτηση στο πλαίσιο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με Α.Π. … και κωδικό θέσης … » (όπως αυτός αναφέρεται στον Πίνακα του Παραρτήματος).

Appointment Duration

6 μήνες