ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΩΤΟΜΕΛΟ
The deadline to apply for this position has expired.
Publication Date
16/12/2020
Application Deadline
31/12/2020
Position Category
M.Sc. Student Position
Reference Number
2020_43248
Salary
Location
Herakleion, Crete, Greece
Contact Person
Start Date
01/02/2021

Position Description

 • Διεξαγωγή πειραματικών μετρήσεων σύμφωνα με τις απαιτήσεις του έργου (π.χ. φασματοσκοπικές μελέτες δειγμάτων προϊόντων αγροδιατροφής και συναφών χημικών ουσιών, σχεδιασμός πειραματικών διατάξεων, κ.α.)
 • Ανάλυση πειραματικών αποτελεσμάτων (π.χ. με χρήση υφιστάμενου λογισμικού στατιστικής επεξεργασίας δεδομένων)
 • Διάχυση των αποτελεσμάτων του έργου (π.χ. μέσω δημοσιεύσεων σε επιστημονικά περιοδικά, παρουσιάσεων σε συνέδρια, αναρτήσεων σε κοινωνικά δίκτυα ή στην ιστοσελίδα του έργου, κ.α.)
 • Συμμετοχή στη διαχείριση του έργου και τη σύνταξη εκθέσεων προόδου
 • Συμμετοχή σε συναντήσεις με τα μέλη του εργαστηρίου και με εξωτερικούς συνεργάτες

Για το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης ακολουθήστε τον σύνδεσμο 'Related Documents'

Required Qualifications

 • Πτυχίο Θετικών Επιστημών (Φυσικής, Χημείας, Επιστήμης Υλικών)  
 • Φοιτητής/φοιτήτρια τουλάχιστον δευτέρου εξαμήνου σε Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα (MSc) σε Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα της ημεδαπής (σε Φυσική, Χημεία, Επιστήμη Υλικών) συναφές με το αντικείμενο του έργου  
 • Γνώση φασματοσκοπικών τεχνικών απορρόφησης και φθορισμού
 • Γνώση και τεκμηριωμένη εμπειρία στην ανάλυση προϊόντων αγροδιατροφής  

Application Procedure

Στο φάκελο υποβολής της πρότασης θα πρέπει να εμπεριέχονται τα ακόλουθα:

 • Αίτηση (Form Greek στην αριστερή στήλη) με αναφορά στον κωδικό της θέσης και στο όνομα του προγράμματος
 • Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα
 • Ευκρινή φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών
 • Πρόσφατη βεβαίωση σπουδών μεταπτυχιακού φοιτητή

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ηλεκτρονικά στη διεύθυνση hr@iesl.forth.gr με κοινοποίηση (cc): στον Δρ Μ. Βελεγράκη (vele@iesl.forth.gr). Οι αιτήσεις θα πρέπει να αποσταλούν με την ένδειξη: «Αίτηση στο πλαίσιο του προγράμματος ΦΩΤΟΜΕΛΟ, της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με Α.Π. … και κωδικό θέσης … » (όπως αυτός αναφέρεται στον Πίνακα του Παραρτήματος). 

Appointment Duration

12 μήνες