ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ SMARTINSOLE
The deadline to apply for this position has expired.
Publication Date
10/12/2020
Application Deadline
25/12/2020
Position Category
Technical staff
Reference Number
2020_42897
Salary
Location
Herakleion, Crete, Greece
Contact Person
Start Date
01/02/2021

Position Description

Πολυμερικά/Πιεζοηλεκτρικά υλικά: ανάπτυξη και αξιολόγηση

Για το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης ακολουθήστε τον σύνδεσμο 'Related Documents'

Required Qualifications

  • Πτυχίο Φυσικής ή Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών ή Μηχανικού  
  • Μεταπτυχιακός Τίτλος σε Φυσικές, Μηχανικές ή Τεχνολογικές Επιστήμες  
  • Αποδεδειγμένη εμπειρία σε ανάπτυξη πιεζοηλεκτρικών αισθητήρων  
  • Αποδεδειγμένη εμπειρία σε μελέτη και χαρακτηρισμό πολυμερικών υλικών  
  • Γνώσεις 3D CAD και σχεδιασμού διατάξεων  
  • Άριστη γνώση αγγλικών
  • Εμπειρία σε 3D εκτύπωση

Application Procedure

Στο φάκελο υποβολής της πρότασης θα πρέπει να εμπεριέχονται τα ακόλουθα:

  • Αίτηση με αναφορά στον κωδικό της θέσης και στο όνομα του προγράμματος
  • Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα
  • Ευκρινή φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ηλεκτρονικά στη διεύθυνση hr@iesl.forth.gr με κοινοποίηση (cc): στον Δρ Αλ. Πανταζή (alepa@physics.uoc.gr). Οι αιτήσεις θα πρέπει να αποσταλούν με την ένδειξη: «Αίτηση στο πλαίσιο του προγράμματος Smart Insole, της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με Α.Π. … και κωδικό θέσης … » (όπως αυτός αναφέρεται στον Πίνακα του Παραρτήματος).

Appointment Duration

6 μήνες