ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΕΝΑΟ (Ε.Υ. Σ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ)
The deadline to apply for this position has expired.
Publication Date
03/12/2020
Application Deadline
18/12/2020
Position Category
PhD candidate position
Reference Number
2020_42353
Salary
Location
Herakleion, Crete, Greece
Contact Person
Start Date
01/02/2021

Position Description

ΘΕΣΗ 13γ

Στο πλαίσιο του παρόντος έργου ο υποψήφιος θα ασχοληθεί με τον σχεδιασμο και την κατασκευή πλεγματων διαφόρων γεωμετριών για την αλληλεπίδραση πολαριτονικών συμπυκνωμάτων με οπτικη αποτύπωση του πλέγματος δυναμικού. O υποψήφιος καλείται επισης να χαρακτηρίσει πολαριτονικές ετερεδομές μέσω φασματοσκοπικών τεχνικών (microphotoluminescence imaging techniques). Τέλος ο υποψήφιος καλείται να πραγματοποιήσει συνδυαστικά πειράματα οπτικού χαρακτηρισμού με streak camera με σκοπό να ερευνήσει τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ συμπυκνωμάτων στα πλέγματα συναρτήσει του χρόνου.

ΘΕΣΗ 13δ

O υποψήφιος θα ασχοληθεί με τον οπτικό χαρακτηρισμό πολαριτονικών ετεροδομών μέσω φασματοσκοπικών τεχνικών με σκοπό τη μελέτη της ενίσχυση της αλληλεπίδρασης των πολαριτονικών συμπυκνωμάτων.

Για το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης ακολουθήστε τον σύνδεσμο 'Related Documents'

 

Required Qualifications

ΘΕΣΗ 13γ

 • Πτυχίο σε φυσικές επιστήμες ή πτυχίο μηχανικού  
 • Μεταπτυχιακό δίπλωμα στις φυσικές επιστήμες ή μηχανικού
 • Ερευνητική εμπειρία σε απεικόνιση πλεγμάτων με διάταξη Digital Light Processing (DLP)  
 • Ερευνητική εμπειρία σε οπτικό χαρακτηρισμό και μετρήσεις με streak camera
 • Ερευνητική εμπειρία σε πολαριτονικές δομές και συσκευές

ΘΕΣΗ 13δ

 • Πτυχίο στη φυσική  
 • Μεταπτυχιακό δίπλωμα στη φυσική
 • Ερευνητική εμπειρία σε συστήματα υψηλού κενού  
 • Ερευνητική εμπειρία σε οπτικές διατάξεις  
 • Ερευνητική εμπειρία σε συστήματα fs-laser

Desirable Qualifications

ΘΕΣΗ 13γ

Ερευνητική εμπειρία σε αυτοματοποιημένες μετρήσεις

ΘΕΣΗ 13δ

 • Γνώσεις αυτοματισμού σε προγραμματιστικό περιβάλλον (Labview)
 • Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας  

Application Procedure

Στο φάκελο υποβολής της πρότασης θα πρέπει να εμπεριέχονται τα ακόλουθα:

 • Αίτηση (Form Greek στην αριστερή στήλη) με αναφορά στο πρόγραμμα και στον κωδικό της θέσης
 • Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα
 • Ευκρινή φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών
 • Πρόσφατη βεβαίωση σπουδών υποψήφιου διδάκτορα

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ηλεκτρονικά στη διεύθυνση hr@iesl.forth.gr με κοινοποίηση (cc): στον Καθηγ. Π. Σαββίδη (psav@materials.uoc.gr). Οι αιτήσεις θα πρέπει να αποσταλούν με την ένδειξη: «Αίτηση στο πλαίσιο του προγράμματος ΑΕΝΑΟ, της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με Α.Π. … και κωδικό θέσης … » (όπως αυτός αναφέρεται στον Πίνακα του Παραρτήματος).

Appointment Duration

9 μήνες