ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INNOVATION-EL (E.Y. Σ.ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ)
The deadline to apply for this position has expired.
Publication Date
20/11/2020
Application Deadline
05/12/2020
Position Category
Technical staff
Reference Number
2020_41490
Salary
Location
Herakleion, Crete, Greece
Contact Person
Start Date
01/01/2021

Position Description

Πιλοτική λειτουργία Εθνικής Υποδομής από εξωτερικούς χρήστες και πολιτική προσβασιμότητας της Υποδομής

Για το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης ακολουθήστε τον σύνδεσμο 'Related Documents'

Required Qualifications

  • Πτυχίο φυσικών επιστημών (φυσική, χημεία, κ.λ.π.) ή μηχανικών ή ηλεκτρολόγων
  • Εμπειρία στην υποστήριξη υπολογιστικών συστημάτων και υπολογιστικών διατάξεων
  • Εμπειρία στη χρήση μικροελεγκτών σε πειραματικές διατάξεις
  • Γνώση Αγγλικής (γραπτός και προφορικός λόγος)  

Application Procedure

Στο φάκελο υποβολής της πρότασης θα πρέπει να εμπεριέχονται τα ακόλουθα:

  • Αίτηση (Form Greek στην αριστερή στήλη) με αναφορά στον κωδικό της θέσης και στο όνομα του προγράμματος
  • Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα
  • Ευκρινή φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ηλεκτρονικά στη διεύθυνση hr@iesl.forth.gr με κοινοποίηση (cc): στον Δρ Κ. Καλπούζο (kalpouzo@iesl.forth.gr). Οι αιτήσεις θα πρέπει να αποσταλούν με την ένδειξη: «Αίτηση στο πλαίσιο του προγράμματος INNOVATION-EL, της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με Α.Π. … και κωδικό θέσης … » (όπως αυτός αναφέρεται στον Πίνακα του Παραρτήματος).

Appointment Duration

10 μήνες