ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INNOVATION-EL
The deadline to apply for this position has expired.
Publication Date
18/11/2020
Application Deadline
03/12/2020
Position Category
M.Sc. Student Position
Reference Number
2020_41322
Salary
Location
Herakleion, Crete, Greece
Contact Person
Start Date
15/12/2020

Position Description

Ρεολογικός Χαρακτηρισμός Αστεροειδών Πολυμερών

Γραμμική και μη-γραμμική ρεολογική μελέτη τηγμάτων αστεροειδών πολυμερών διαφορετικών μοριακών χαρακτηριστικών. Ανάλυση και μοντελοποίηση.

Για το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης ακολουθήστε τον σύνδεσμο 'Related Documents'

 

Required Qualifications

  • Πτυχίο υλικών ή χημικής μηχανικής  
  • Εμπειρία σε ρεομετρία και ανάλυση αποτελεσμάτων  
  • Γνώση ρεολογίας και φυσικής πολυμερών
  • Γνώση Αγγλικών και συγγραφής συγγραμμάτων

Application Procedure

Στο φάκελο υποβολής της πρότασης θα πρέπει να εμπεριέχονται τα ακόλουθα:

  • Αίτηση (Form Greek στην αριστερή στήλη) με αναφορά στον κωδικό της θέσης και στο όνομα του προγράμματος
  • Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα
  • Ευκρινή φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών
  • Πρόσφατη βεβαίωση σπουδών μεταπτυχιακού φοιτητή

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ηλεκτρονικά στη διεύθυνση hr@iesl.forth.gr με κοινοποίηση (cc): στον καθηγ. Δ. Βλασσόπουλο (dvlasso@iesl.forth.gr). Οι αιτήσεις θα πρέπει να αποσταλούν με την ένδειξη: «Αίτηση στο πλαίσιο του προγράμματος INNOVATION-EL, της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με Α.Π. … και κωδικό θέσης … » (όπως αυτός αναφέρεται στον Πίνακα του Παραρτήματος).

Appointment Duration

10 μήνες