ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ PACE-IN
The deadline to apply for this position has expired.
Publication Date
17/11/2020
Application Deadline
17/12/2020
Position Category
Post Doctoral fellow appointment
Reference Number
2020_41201
Salary
Location
Herakleion, Crete, Greece
Contact Person
Start Date
01/02/2021

Position Description

O/H μεταδιδακτορικος συνεργάτης αναμένεται να δουλέψει σε διάφορα θέματα κβαντικής οπτικής και κβαντικής πληροφορίας, όπως είναι η δημιουργία και ο έλεγχος συστημάτων αλληλεπιδρώντων ατόμων, τα οποία προορίζονται ως κβαντικές μνήμες, καθώς και η σύμφωνη μεταφορά κβαντικών καταστάσεων από άτομα σε φωτόνια, και αντιστρόφως.

Για το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης ακολουθήστε τον σύνδεσμο 'Related Documents'

Required Qualifications

  • Διδακτορικό σε συναφές πεδίο με το αντικείμενο της θέσης (κβαντική οπτική, κβαντικές πληροφορίες ή παρόμοια)
  • Εργαστηριακή Εμπειρία στο αντικείμενο της θέσης
  • Δημοσιεύσεις στο αντικείμενο της θέσης
  • Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας

Desirable Qualifications

  • Καλό υπόβαθρο σε θέματα κβαντικής θεωρίας
  • Γνώσεις Η/Υ και προγραμματισμού
  • Ικανότητα αλληλεπίδρασης με πειραματικούς φυσικούς

Application Procedure

Στο φάκελο υποβολής της πρότασης κάθε ενδιαφερόμενου θα πρέπει να εμπεριέχονται τα ακόλουθα:

  • Αίτηση με αναφορά όνομα του προγράμματος και στον κωδικό της θέσης
  • Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα
  • Ευκρινή φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ηλεκτρονικά στη διεύθυνση hr@iesl.forth.gr με κοινοποίηση (cc): στον Δρ D. Petrosyan (dap@iesl.forth.gr). Οι αιτήσεις θα πρέπει να αποσταλούν με την ένδειξη: «Αίτηση στο πλαίσιο του προγράμματος PACE-IN και της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με Α.Π. … και κωδικό θέσης … » (όπως αυτός αναφέρεται στον Πίνακα του Παραρτήματος).

Appointment Duration

12 μήνες