ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ HELLAS-CH
The deadline to apply for this position has expired.
Publication Date
16/11/2020
Application Deadline
01/12/2020
Position Category
Post Doctoral fellow appointment
Reference Number
2020_41113
Salary
Location
Herakleion, Crete, Greece
Contact Person
Start Date
01/01/2021

Position Description

Διεξαγωγή πειραμάτων XUV - PUMP, XUV - PROBE με χρήση τεχνικών tagging του CEP

Για το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης ακολουθήστε τον σύνδεσμο 'Related Documents'

Required Qualifications

  • Πτυχίο στην φυσική  
  • Διδακτορικό τίτλο σπουδών συναφές με το αντικείμενο της θέσης  
  • Ερευνητική εμπειρία σε παραγωγή, χαρακτηρισμό και χρήση παλμών αττοδευτερολέπτων  
  • Ερευνητική εμπειρία σε πειραματικές μεθόδους μελέτης υπερταχείας δυναμικής  
  • Καλή γνώση αγγλικής

Application Procedure

Στο φάκελο υποβολής της πρότασης θα πρέπει να εμπεριέχονται τα ακόλουθα:

  • Αίτηση (form Greek στην αριστερή στήλη) με αναφορά στον κωδικό της θέσης
  • Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα
  • Ευκρινή φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ηλεκτρονικά στη διεύθυνση hr@iesl.forth.gr με κοινοποίηση (cc) στον Δρ Κ. Καλπούζο kalpouzo@iesl.forth.gr. Οι αιτήσεις θα πρέπει να αποσταλούν με την ένδειξη: «Αίτηση στο πλαίσιο του έργου HELLAS-CH, της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με Α.Π. ….. και κωδικό θέσης ….» (όπως αυτός αναφέρεται στον Πίνακα του Παραρτήματος).

Appointment Duration

2 μήνες