ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ ΒΟΗΘΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INNOVA PROTECT
The deadline to apply for this position has expired.
Publication Date
17/11/2020
Application Deadline
02/12/2020
Position Category
Technical staff
Reference Number
2020_41106
Salary
Location
Herakleion, Crete, Greece
Contact Person
Start Date
01/01/2021

Position Description

Ανάπτυξη φωτονικών και φωτοακουστικών συστημάτων για την απεικόνιση σε διάχυτα μέσα όπως φυτικούς ιστούς

 

Required Qualifications

  • Πτυχίο Φυσικής ή συναφών πεδίων  
  • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Φυσική ή συναφή πεδία  
  • Εμπειρία στην ανάπτυξη φωτονικών συσκευών και συστημάτων  
  • Εμπειρία σε συστήματα διαμόρφωσης κυμάτων και προσαρμοστικών οπτικών  
  • Άριστη γνώση της φυσικής της διάδοσης φωτός σε διάχυτα μέσα  
  • Γνώση της αγγλικής γλώσσας  

Application Procedure

Στο φάκελο υποβολής της πρότασης θα πρέπει να εμπεριέχονται τα ακόλουθα:

  • Αίτηση (form Greek στην αριστερή στήλη) με αναφορά στον κωδικό της θέσης και στο όνομα του προγράμματος
  • Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα
  • Ευκρινή φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ηλεκτρονικά στη διεύθυνση hr@iesl.forth.gr με κοινοποίηση (cc): στον Δρ Ι. Ζαχαράκη (zahari@iesl.forth.gr). Οι αιτήσεις θα πρέπει να αποσταλούν με την ένδειξη: «Αίτηση στο πλαίσιο του προγράμματος INNOVA-PROTECT, της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με Α.Π. … και κωδικό θέσης … » (όπως αυτός αναφέρεται στον Πίνακα του Παραρτήματος).

Appointment Duration

6 μήνες