ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ ΚΑΙ ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INGRECO
The deadline to apply for this position has expired.
Publication Date
13/11/2020
Application Deadline
28/11/2020
Position Category
Other positions
Reference Number
2020_41072
Salary
Location
Herakleion, Crete, Greece
Contact Person
Start Date
01/01/2021

Position Description

Μεταπτυχιακός Φοιτητής

Ο μεταπτυχιακός φοιτητής θα απασχοληθεί στα πλαίσια της Ενότητας Εργασίας 1 με την ανάπτυξη επιστρωμάτων που θα εμποδίζουν την είσοδο αγροχημικών σε φύλλα πολυαιθυλενίου και τον χαρακτηρισμό και των επιστρωμάτων αλλά και των τελικών φύλλων 

Υποψήφιος Διδάκτορας

Ο Υποψήφιος Διδάκτορας θα απασχοληθεί με την ανάπτυξη επιστρώματος σε φύλλα πολυαιθυλενίου που θα εμποδίζει την εισόδο αγροχημικών (Ενότητα Εργασίας 1) και με την ανάπτυξη επιστρώματος που θα προσδίδει υδρόφιλο (Ενότητα Εργασίας 2) ή υδρόφοβο και υδατοαπωθητικό χαρακτήρα σε φύλλα πολυαιθυλενίου (Ενότητα Εργασίας 3)

Για το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης ακολουθήστε τον σύνδεσμο 'Related Documents'

 

Related Project

INGRECO - Ιnnovative polymer greenhouse films via application of functional coatings.

Required Qualifications

Μεταπτυχιακός Φοιτητής

 • Πτυχίο φυσικών επιστημών (φυσική, χημεία, επιστήμη υλικών) ή μηχανικού  
 • Προηγούμενη εμπειρία σε εργαστήρια μελέτης και χαρακτηρισμού πολυμερών και υβριδικών συστημάτων και γνώση σχετικών πειραματικών τεχνικών  
 • Εμπειρία σε χημεία υλικών και σε χημική τροποποίηση επιφανειών  
 • Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας

 

Υποψήφιος Διδάκτορας

 • Πτυχίο φυσικών επιστημών (φυσική, χημεία, επιστήμης υλικών) ή μηχανικού  
 • Μεταπτυχιακό σε φυσικές επιστήμες με ειδίκευση σε πολυμερή  
 • Προηγούμενη εμπειρία σε εργαστήρια μελέτης και χαρακτηρισμού πολυμερών και υβριδικών συστημάτων και γνώση σχετικών πειραματικών τεχνικών  
 • Προηγούμενη εμπειρία με μελέτες επιφανειακών ιδιοτήτων  
 • Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας  

Application Procedure

Στο φάκελο υποβολής της πρότασης θα πρέπει να εμπεριέχονται τα ακόλουθα:

 • Αίτηση (Form Greek στην αριστερή στήλη) με αναφορά στον κωδικό της θέσης και στο όνομα του προγράμματος
 • Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα
 • Ευκρινή φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών
 • Πρόσφατη βεβαίωση σπουδών

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ηλεκτρονικά στη διεύθυνση hr@iesl.forth.gr με κοινοποίηση (cc): στην Δρ Κ. Χρυσοπούλου (kiki@iesl.forth.gr). Οι αιτήσεις θα πρέπει να αποσταλούν με την ένδειξη: «Αίτηση στο πλαίσιο του προγράμματος INGRECO, της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με Α.Π. … και κωδικό θέσης … » (όπως αυτός αναφέρεται στον Πίνακα του Παραρτήματος).

Appointment Duration

6 μήνες

Funding