ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ & ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ SELFNANOPUD
The deadline to apply for this position has expired.
Publication Date
12/11/2020
Application Deadline
02/12/2020
Position Category
Other positions
Reference Number
2020_40929
Salary
Location
Herakleion, Crete, Greece
Contact Person
Start Date
01/01/2021

Position Description

Post - doc (θέση 1)

Ο μεταδιδακτορικός συνεργάτης θα απασχοληθεί με τον χαρακτηρισμό υδατογενών πολυουρεθανικών διασπορών (ΕΕ1), με τον χαρακτηρισμό των μικρο-νανοδομών ως προς την λειτουργία αυτοΐασης (ΕΕ2) και με τον χαρακτηρισμό των διασπορών που θα περιέχουν και τον παράγοντα αυτοΐασης (ΕΕ3) 

 

Υποψήφιος Διδάκτορας (θέση 2)

Ο υποψήφιος διδάκτορας θα απασχοληθεί με τον χαρακτηρισμό υδατογενών πολυουρεθανικών διασπορών (ΕΕ1), με τον χαρακτηρισμό μικρο-νανοδομών που θα εγκλειστούν στην συνέχεια στις διασπορές για να τους προσδώσουν ιδιότητες αυτοΐασης (ΕΕ2)
 

Για το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης ακολουθήστε τον σύνδεσμο 'Related Documents'

 
 

Related Project

SELFNANOPUD - Synthesis of waterborne polyurethane dispersions with encapsulation of micro/nano structures for ecological self-healing coatings.

Required Qualifications

Post - doc (θέση 1)

 • Πτυχίο φυσικών επιστημών (φυσική, χημεία, επιστήμης υλικών) ή μηχανικού
 • Μεταπτυχιακό σε φυσικές επιστήμες  
 • Διδακτορικό δίπλωμα σε φυσικές επιστήμες  
 • Προηγούμενη εμπειρία σε εργαστήρια μελέτης και χαρακτηρισμού πολυμερικών και νανοδομημένων συστημάτων και γνώση σχετικών πειραματικών τεχνικών  
 • Προηγούμενη εμπειρία σε χημεία υλικών  
 • Δημοσιεύσεις και συμμετοχές σε συνέδρια  
 • Συμμετοχή και διαχείριση ερευνητικών έργων  

 

Υποψήφιος Διδάκτορας (θέση 2)

 • Πτυχίο φυσικών επιστημών (φυσική, χημεία, επιστήμης υλικών) ή μηχανικού  
 • Μεταπτυχιακό σε φυσικές επιστήμες  
 • Προηγούμενη εμπειρία σε εργαστήρια μελέτης και χαρακτηρισμού πολυμερών και υβριδικών συστημάτων και γνώση σχετικών πειραματικών τεχνικών  

Application Procedure

Στο φάκελο υποβολής της πρότασης θα πρέπει να εμπεριέχονται τα ακόλουθα:

 • Αίτηση (form Greek στην αριστερή στήλη) με αναφορά στον κωδικό της θέσης και στο όνομα του προγράμματος
 • Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα
 • Ευκρινή φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών
 • Πρόσφατη βεβαίωση σπουδών υποψήφιου διδάκτορα (για τη θέση 2)

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ηλεκτρονικά στη διεύθυνση hr@iesl.forth.gr με κοινοποίηση (cc): στην Δρ Κ. Χρυσοπούλου (kiki@iesl.forth.gr). Οι αιτήσεις θα πρέπει να αποσταλούν με την ένδειξη: «Αίτηση στο πλαίσιο του προγράμματος SELFNANOPUD, της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με Α.Π. … και κωδικό θέσης … » (όπως αυτός αναφέρεται στον Πίνακα του Παραρτήματος).

Appointment Duration

12 & 6 μήνες, αντίστοιχα

Funding