ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INNOVATION-EL
The deadline to apply for this position has expired.
Publication Date
18/10/2020
Application Deadline
02/11/2020
Position Category
M.Sc. Student Position
Reference Number
2020_39285
Salary
500 euro
Location
Herakleion, Crete, Greece
Contact Person
Start Date
15/11/2020

Position Description

Ρεολογικός χαρακτηρισμός τηγμάτων και γελών

Χρήση προχωρημένης ρεομετρίας και ανάλυσης για τον χαρακτηρισμό ειδικών δειγμάτων πολυμερικών τηγμάτων και γελών

Για το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης ακολουθήστε τον σύνδεσμο 'Related Documents'

 

Related Project

Lasergraph - In-situ laser fabrication of graphene electrodes and interlayers for next generation CIGS/Perovskite solar cells

Required Qualifications

  • Πτυχίο Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών  
  • Εμπειρία σε ρεομετρία  
  • Εμπειρία σε εργαστήριο χαρακτηρισμού χαλαρών υλικών
  • Υπόβαθρο σε φυσική πολυμερών και ρεολογία  
  • Ικανότητα συγγραφής εργασιών και γνώση Αγγλικών 

Application Procedure

Στο φάκελο υποβολής της πρότασης θα πρέπει να εμπεριέχονται τα ακόλουθα:

  • Αίτηση (form Greek στην αριστερή στήλη) με αναφορά στον κωδικό της θέσης και στο όνομα του προγράμματος
  • Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα
  • Ευκρινή φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών
  • Πρόσφατη βεβαίωση σπουδών μεταπτυχιακού φοιτητή

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ηλεκτρονικά στη διεύθυνση hr@iesl.forth.gr με κοινοποίηση (cc): στον καθηγ. Δ. Βλασσόπουλο (dvlasso@iesl.forth.gr). Οι αιτήσεις θα πρέπει να αποσταλούν με την ένδειξη: «Αίτηση στο πλαίσιο του προγράμματος INNOVATION-EL, της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με Α.Π. … και κωδικό θέσης … » (όπως αυτός αναφέρεται στον Πίνακα του Παραρτήματος).

Appointment Duration

11 μήνες

Funding