ΔΕΚΑ (10) ΘΕΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INNOVATION-EL
The deadline to apply for this position has expired.
Publication Date
07/10/2020
Application Deadline
22/10/2020
Position Category
Other positions
Reference Number
2020_38547
Salary
Location
Herakleion, Crete, Greece
Start Date
01/12/2020

Position Description

ΘΕΣΗ 7α - Διοικητικός

Οικονομική και διαχειριστική παρακολούθηση του έργου INNOVATION-EL

 

ΘΕΣΗ 10 - Μεταπτυχιακός φοιτητής

Ανάπτυξη και μελέτη ημιαγωγών ετεροδομών δισδιάστατων αερίων ηλεκτρονίων/οπών για κβαντικές νανοηλεκτρονικές εφαρμογές

Απευθύνεται σε προχωρημένους φοιτητές μεταπτυχιακού επιπέδου ή/και μελλοντικούς υποψήφιους διδάκτορες. Σκοπός είναι η επιταξιακή ανάπτυξη και μελέτη με προχωρημένες τεχνικές μαγνητο(οπτο)ηλεκτρικού χαρακτηρισμού των κβαντικών ιδιοτήτων δισδιάστατων ηλεκτρονικών αερίων (2DEG) χαμηλής πυκνότητας και δισδιάστατων αερίων οπών (2DHG) με εφαρμογές σε κβαντικές διατάξεις ημιαγωγών ΙΙΙ-νιτριδίων 

 

ΘΕΣΗ 46α - Μεταπτυχιακός φοιτητής & ΘΕΣΗ 46β - Υποψήφιος διδάκτορας

Βελτιστοποίηση και τυποποίηση κατασκευαστικών διεργασιών για καινοτόμες μικρο/νανοδιατάξεις και συστήματα

 
ΘΕΣΗ 48α - Μεταπτυχιακός φοιτητής
Συστήματα ελέγχου πειραματικών διατάξεων με χρήση FPGA
 
ΘΕΣΗ 48β - Υποψήφιος διδάκτορας
Χρήση υποστρωμάτων SiO2 ως τυχαίων οπτικών σκεδαστικών στοιχείων μεγάλης πολυπλοκότητας 
 
ΘΕΣΗ 52 - Υποψήφιος διδάκτορας
Σύνθεση Πολυπεπτιδικών πολυμερών
 
ΘΕΣΗ 55α - Μεταπτυχιακός φοιτητής
Ηλεκτρο-θερμικός χαρακτηρισμός υψηλής συχνότητας και σχεδίαση ηλεκτρονικών read-out για νάνοδιατάξεις
 
ΘΕΣΗ 55β - Μεταπτυχιακός φοιτητής
Ηλεκτρικός χαρακτηρισμός υψηλής συχνότητας και σχεδίαση ηλεκτρονικών read-out για νάνοδιατάξεις
 
ΘΕΣΗ 60 - τεχνικός
Υποστήριξη και συντήρηση υπολογιστικής υποδομής και εκπαίδευση χρηστών
 

Για το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης ακολουθήστε τον σύνδεσμο 'Related Documents'

 

Required Qualifications

ΘΕΣΗ 7α - Δικοικητικός

 • Πτυχίο οικονομικών ΑΕΙ
 • Εμπειρία σε λογιστήριο και στη χρήση του λογιστικού προγράμματος SAP
 • Τουλάχιστον 5ετή εμπειρία στην οικονομική διαχείριση ερευνητικών προγραμμάτων
 • Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ
 • Άριστη γνώση Αγγλικής (γραπτός και προφορικός λόγος)

 

ΘΕΣΗ 10 - Μεταπτυχιακός φοιτητής

 • Πτυχίο φυσικής ή συναφών επιστήμων  
 • Γνώσεις φυσικής ημιαγωγών διατάξεων ή προχωρημένης φυσικής στερεάς κατάστασης

 

ΘΕΣΗ 46α - Μεταπτυχιακός φοιτητής & ΘΕΣΗ 46β - Υποψήφιος διδάκτορας

 • Πτυχίο ή Δίπλωμα σε αντικείμενο συναφές με τον κλάδο του Μηχανικού 
 • Ειδίκευση στα μικροκύματα ή στη μικρο-νανο-ηλεκτρονική
 
ΘΕΣΗ 48α - Μεταπτυχιακός φοιτητής
 • Πτυχίο Φυσικής
 • Φοίτηση σε Π.Μ.Σ. Ηλεκτρονικού Αυτοματισμού
 
ΘΕΣΗ 48β - Υποψήφιος διδάκτορας
 • Πτυχίο Φυσικής
 • Μεταπτυχιακό Φωτονικής
 
ΘΕΣΗ 52 - Υποψήφιος διδάκτορας
 • Πτυχίο Χημικού ή Επιστήμης Υλικών 
 • Μεταπτυχιακός Τίτλος (MSc) στα Πολυμερή
 • Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας  
 
ΘΕΣΗ 55α - Μεταπτυχιακός φοιτητής
 • Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών (ΗΜΜΥ) – ενιαίος και αδιάσπαστος τίτλος σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (Integrated Master)
 • Ο/η υποψήφιος πρέπει να επιδείξει πρόσφατη εγγραφή σε Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ΗΜΜΥ με αντικείμενο συναφές με τη θέση
 • Γνώσεις και κατάλληλο επιστημονικό υπόβαθρο: Ηλεκτρο-θερμικός χαρακτηρισμός DC και υψηλής συχνότητας νανοδιατάξεων και σχεδίαση ολοκληρωμένων ηλεκτρονικών read-out για νανοαισθητήρες
 • Αποδεδειγμένη εμπειρία στον χειρισμό συστήματος Cadence Virtuoso για ηλεκτρικό και φυσικό σχέδιο (layout) αναλογικών ολοκληρωμένων ηλεκτρονικών
 
ΘΕΣΗ 55β - Μεταπτυχιακός φοιτητής
 • Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών (ΗΜΜΥ) – ενιαίος και αδιάσπαστος τίτλος σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (Integrated Master)
 • Ο/η υποψήφιος πρέπει να επιδείξει πρόσφατη εγγραφή σε Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ΗΜΜΥ με αντικείμενο συναφές με τη θέση
 • Γνώσεις και κατάλληλο επιστημονικό υπόβαθρο: Ηλεκτρικός χαρακτηρισμός και μοντελοποίηση νανοδιατάξεων και σχεδίαση ολοκληρωμένων ηλεκτρονικών read-out για νανοαισθητήρες
 • Αποδεδειγμένη εμπειρία στον χειρισμό συστήματος Cadence Virtuoso για ηλεκτρικό σχέδιο αναλογικών ολοκληρωμένων ηλεκτρονικών
 
ΘΕΣΗ 60 - τεχνικός
 • Πτυχίο φυσικών επιστημών  
 • Μεταπτυχιακό μηχανικού υπολογιστών  
 • Εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον δέκα (10) ετών σε διαχείριση και ασφάλεια δικτύων  
 • Εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον δέκα (10) ετών σε κεντρικά συστήματα διαχείρισης χρηστών  
 • Εργασιακή εμπειρία σε διαμόρφωση εκπαιδευτικού υλικού και διδασκαλίας

Desirable Qualifications

ΘΕΣΗ 10 - Μεταπτυχιακός φοιτητής

 • Εμπειρία σε πειραματική μελέτη ημιαγωγών ετεροδομών ή διατάξεων
 • Εμπειρία χρήσης λογισμικού προγραμματισμού ή διασύνδεσης μετρητικών οργάνων

 

ΘΕΣΗ 46α - Μεταπτυχιακός φοιτητής

 • Αποδεδειγμένη γνώση Λογισμικών (όπως ΕΜPro, HFSS, CST Studio, Advanced Design System, Cadence)
 • Οργανωτική ικανότητα, ικανότητες συνεργασίας και αυτενέργειας, αποτελεσματικότητα

 

ΘΕΣΗ 46β - Υποψήφιος διδάκτορας

 • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης ή άλλο ισότιμο/αντίστοιχο της αλλοδαπής
 • Τουλάχιστον 2ετής επαγγελματική, ερευνητική εμπειρία συναφής με το υπό ανάθεση έργο 
 • Αποδεδειγμένη γνώση Λογισμικών (όπως ΕΜPro, HFSS, CST Studio, AdvancedDesignSystem, Cadence)
 • Δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά ή συνέδρια σε συναφές αντικείμενο
 • Οργανωτική ικανότητα, ικανότητες συνεργασίας και αυτενέργειας, αποτελεσματικότητα
 
ΘΕΣΗ 48α - Μεταπτυχιακός φοιτητής
 • Εμπειρία σε ψηφιακή σχεδίαση
 • Εμπειρία σε προγραμματισμό σε FPGA
 
ΘΕΣΗ 48β - Υποψήφιος διδάκτορας
 • Εμπειρία σε θέματα μη γραμμικής απόκρισης κβαντικών τελειών
 • Εμπειρία στην ανάπτυξη και χρήση οπτικών στοιχείων σκέδασης για εφαρμογές κρυπτογραφίας φυσικού επιπέδου
 
ΘΕΣΗ 52 - Υποψήφιος διδάκτορας
Εμπειρία στη σύνθεση πολυμερών με τη τεχνική υψηλού κενού και ειδικότερα στη σύνθεση πολυπεπτιδικών πολυμερών
 • Γνώση στη σύνθεση με τη μέθοδο υψηλού κενού
 • Σύνθεση πολυπεπτιδικών πολυμερών 
 
ΘΕΣΗ 55α & ΘΕΣΗ 55β - Μεταπτυχιακός φοιτητής

Οργανωτική ικανότητα, ικανότητες συνεργασίας και άριστη γνώση Αγγλικών

 

ΘΕΣΗ 60 - τεχνικός

Άριστη γνώση Αγγλικών (Proficiency ή αντίστοιχο)  

Application Procedure

Στο φάκελο υποβολής της πρότασης θα πρέπει να εμπεριέχονται τα ακόλουθα:

 • Αίτηση (form Greek στην αριστερή στήλη) με αναφορά στον κωδικό της θέσης και στο όνομα του προγράμματος
 • Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα
 • Ευκρινή φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών
 • Πρόσφατη βεβαίωση σπουδών (για το ακαδημαϊκό έτος 2020 – 2021)

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ηλεκτρονικά στη διεύθυνση hr@iesl.forth.gr. Οι αιτήσεις θα πρέπει να αποσταλούν με την ένδειξη: «Αίτηση στο πλαίσιο του προγράμματος INNOVATION-EL, της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με Α.Π. … και κωδικό θέσης … » (όπως αυτός αναφέρεται στον Πίνακα του Παραρτήματος). 

Appointment Duration

4 - 11 μήνες