ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INNOVATION-EL
The deadline to apply for this position has expired.
Publication Date
02/10/2020
Application Deadline
30/11/2020
Position Category
M.Sc. Student Position
Reference Number
2020_38222
Salary
500 euro
Location
Herakleion, Crete, Greece
Contact Person
Start Date
01/01/2021

Position Description

«Νανοκρυστάλλοι για εφαρμογές φωτονικής: σύνθεση και χαρακτηρισμός»

Νανοκρύσταλλοι είναι κρυσταλλικά στερεά με διαστάσεις μερικών νανομέτρων. Λόγω του μικρού τους μεγέθους παρουσιάζουν ενδιαφέρουσα συμπεριφορά, όπως η ρύθμιση του ενεργειακού χάσματος από το μέγεθος των νανοκρυστάλλων. Ως ημιαγωγοί, προσφέρουν υψηλές κβαντικές αποδόσεις φωταύγειας, που σε συνδυασμό με το στενό φασματικό εύρος εκπομπής, τους καθιστά ελκυστικούς για χρήση σε εφαρμογές φωτισμού, οθόνες κλπ. Το ερευνητικό πεδίο της μεταπτυχιακής εργασίας αφορά στην ανάπτυξη νέων ανόργανων νανοκρυστάλλων (π.χ. αλογονούχοι περοβσκίτες) και στην κατανόηση της φυσικής τους συμπεριφοράς για βελτιωμένες οπτικές ιδιότητες. Θα επικεντρωθείτε σε νανοκρυστάλλους, των οποίων μπορεί να μεταβληθεί εύκολα η χημική σύσταση, προσφέροντας έτσι φωταύγεια σε όλο το ορατό φάσμα με στόχο τη χρήση τους ως αποδοτικοί φωτοδιόδοι εκπομπής φωτός (LEDs). Ο/Η υποψήφιος θα εκπαιδευτεί σε μεθοδολογίες παρασκευής νανοϋλικών, ενώ θα αποκτήσει γνώσεις για τον χαρακτηρισμό των περίπλοκων φυσικοχημικών ιδιοτήτων τους. Επιπλέον, θα έχει την ευκαιρία να διευρύνει την επιστημονική του γνώση μέσω υφιστάμενων συνεργασιών με Ακαδημαϊκά Ιδρύματα εντός και εκτός της Ελλάδας.

Για το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης ακολουθήστε τον σύνδεσμο 'Related Documents'

 

Required Qualifications

  • Πτυχίο Σχολής Θετικών Επιστημών (π.χ. Φυσικής/Χημείας/ Επιστήμης Υλικών κ.α.) ή συναφών ειδικοτήτων Πολυτεχνικής Σχολής
  • Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

Desirable Qualifications

Γνώσεις στην ανάλυση και αξιολόγηση πειραματικών δεδομένων με χρήση πακέτων λογισμικού

Application Procedure

Στο φάκελο υποβολής της πρότασης θα πρέπει να εμπεριέχονται τα ακόλουθα:

  • Αίτηση (form Greek στην αριστερή στήλη) με αναφορά στον κωδικό της θέσης και στο όνομα του προγράμματος
  • Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα
  • Ευκρινή φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών
  • Επιστολή όπου περιγράφονται τα επιστημονικά ενδιαφέροντα του υποψηφίου
  • Αναλυτικές βαθμολογίες
  • Πρόσφατη (για το ακαδημαϊκό έτος 2020 – 2021) βεβαίωση σπουδών
  • Δύο συστατικές επιστολές που θα αποσταλούν απευθείας στον Διευθυντή Ερευνών ΙΗΔΛ, Δρ Α. Λάππα (lappas@iesl.forth.gr) και στο ΙΗΔΛ-ΙΤΕ (hr@iesl.forth.gr).

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ηλεκτρονικά στη διεύθυνση hr@iesl.forth.gr με κοινοποίηση (cc): στον Δρ Α. Λάππα (lappas@iesl.forth.gr). Οι αιτήσεις θα πρέπει να αποσταλούν με την ένδειξη: «Αίτηση στο πλαίσιο του προγράμματος INNOVATION-EL, της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με Α.Π. … και κωδικό θέσης … » (όπως αυτός αναφέρεται στον Πίνακα του Παραρτήματος).

Appointment Duration

10 μήνες