ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INNOVA PROTECT
The deadline to apply for this position has expired.
Publication Date
14/09/2020
Application Deadline
29/09/2020
Position Category
PhD candidate position
Reference Number
2020_37019
Salary
Location
Herakleion, Crete, Greece
Contact Person
Start Date
01/11/2020

Position Description

Ανάπτυξη πειραματικής φορητής οπτοακουστικής συσκευής ανίχνευσης βιοδεικτών.

Για το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης ακολουθήστε τον σύνδεσμο 'Related Documents'

 

Required Qualifications

  • Πτυχίο Φυσικών Επιστημών
  • Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στην οπτοηλεκτρονική-μικροηλεκτρονική
  • Εκτεταμένη γνώση τεχνικών οπτικής παγίδευσης
  • Αποδεδειγμένη εμπειρία στην διαχείριση ερευνητικών προγραμμάτων

Application Procedure

Στο φάκελο υποβολής της πρότασης θα πρέπει να εμπεριέχονται τα ακόλουθα:

  • Αίτηση (form Greek στην αριστερή στήλη) με αναφορά στον κωδικό της θέσης και στο όνομα του προγράμματος
  • Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα
  • Ευκρινή φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών
  • Πρόσφατη βεβαίωση σπουδών υποψήφιου διδάκτορα

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ηλεκτρονικά στη διεύθυνση hr@iesl.forth.gr με κοινοποίηση (cc): στον Δρ Ι. Ζαχαράκη (zahari@iesl.forth.gr). Οι αιτήσεις θα πρέπει να αποσταλούν με την ένδειξη: «Αίτηση στο πλαίσιο του προγράμματος INNOVA-PROTECT, της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με Α.Π. … και κωδικό θέσης … » (όπως αυτός αναφέρεται στον Πίνακα του Παραρτήματος).

Appointment Duration

6 μήνες