ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΩΤΟΜΕΛΟ
The deadline to apply for this position has expired.
Publication Date
14/09/2020
Application Deadline
29/09/2020
Position Category
Technical staff
Reference Number
2020_37008
Salary
Location
Herakleion, Crete, Greece
Contact Person
Start Date
01/11/2020

Position Description

Υποστήριξη πειραματικών και υπολογιστικών υποδομών στο ΙΗΔΛ σε θέματα εφαρμογών οπτικής φασματοσκοπίας στην αγροδιατροφή.

Τα καθήκοντα του συνεργάτη περιλαμβάνουν:

 • Διεξαγωγή πειραματικών μετρήσεων σύμφωνα με τις απαιτήσεις του έργου (π.χ. φασματοσκοπικές μελέτες δειγμάτων προϊόντων αγροδιατροφής και συναφών χημικών ουσιών, σχεδιασμός πειραματικών διατάξεων, κ.α.)
 • Ανάλυση πειραματικών αποτελεσμάτων (π.χ. με χρήση υφιστάμενου λογισμικού στατιστικής επεξεργασίας δεδομένων)
 • Διάχυση των αποτελεσμάτων του έργου (π.χ. μέσω δημοσιεύσεων σε επιστημονικά περιοδικά, παρουσιάσεων σε συνέδρια, αναρτήσεων σε κοινωνικά δίκτυα ή στην ιστοσελίδα του έργου, κ.α.)
 • Συμμετοχή στη διαχείριση του έργου και τη σύνταξη εκθέσεων προόδου

Για το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης ακολουθήστε τον σύνδεσμο 'Related Documents'

 

Required Qualifications

 • Πτυχίο Θετικών Επιστημών (Φυσικής, Χημείας, Επιστήμης Υλικών)  
 • Μεταπτυχιακό σε θέματα οπτοηλεκτρονικής
 • Γνώση και τουλάχιστον 5ετη εργαστηριακή εμπειρία στη χρήση τεχνικών λέιζερ σε θέματα φασματοσκοπίας
 • Γνώση και τουλάχιστον 5ετη εργαστηριακή εμπειρία στην ανάλυση και αξιολόγηση φασματοσκοπικών δεδομένων
 • Γνώση και εμπειρία στην χρήση στατιστικών πακέτων λογισμικού ανάλυσης δεδομένων οπτικής φασματοσκοπίας
 • Τουλάχιστον 5 δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά με κριτές
 • Τουλάχιστον 3 δημοσιεύσεις σε συνέδρια

Application Procedure

Στο φάκελο υποβολής της πρότασης θα πρέπει να εμπεριέχονται τα ακόλουθα:

 • Αίτηση  (form Greek στην αριστερή στήλη) με αναφορά στον κωδικό της θέσης και στο όνομα του προγράμματος
 • Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα
 • Ευκρινή φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ηλεκτρονικά στη διεύθυνση hr@iesl.forth.gr με κοινοποίηση (cc): στον Δρ Μ. Βελεγράκη (vele@iesl.forth.gr). Οι αιτήσεις θα πρέπει να αποσταλούν με την ένδειξη: «Αίτηση στο πλαίσιο του προγράμματος ΦΩΤΟΜΕΛΟ, της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με Α.Π. … και κωδικό θέσης … » (όπως αυτός αναφέρεται στον Πίνακα του Παραρτήματος). 

Appointment Duration

12 μήνες