ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ SEMI-WEB
The deadline to apply for this position has expired.
Publication Date
08/09/2020
Application Deadline
23/09/2020
Position Category
Post Doctoral fellow appointment
Reference Number
2020_36653
Salary
Location
Herakleion, Crete, Greece
Contact Person
Start Date
01/11/2020

Position Description

Μελέτη ηλεκτρομαγνητικών φαινομένων που σχετίζονται με την αλληλεπίδραση της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας και της ύλης, με εφαρμογές ηλεκτρομαγνητικής θωράκισης.

Για το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης ακολουθήστε τον σύνδεσμο 'Related Documents'

Required Qualifications

  • Δίπλωμα τμ. Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών  
  • Διδακτορικό τμ. Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών  
  • Τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια ερευνητικής εμπειρίας σε θέματα συναφή με το αντικείμενο της θέσης  
  • Επιστημονικές δημοσιεύσεις που σχετίζονται με το αντικείμενο της θέσης  
  • Ερευνητική εμπειρία σχετική τη θεωρητική μελέτη της αλληλεπίδρασης ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας με την ύλη, στην περιοχή των μικροκυμάτων  

Desirable Qualifications

  • Ερευνητική εμπειρία σε τεχνικές τρισδιάστατης εκτύπωσης

Application Procedure

Στο φάκελο υποβολής της πρότασης θα πρέπει να εμπεριέχονται τα ακόλουθα:

  • Αίτηση (form Greek στην αριστερή στήλη) με αναφορά στον κωδικό της θέσης 
  • Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα
  • Ευκρινές φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ηλεκτρονικά στη διεύθυνση hr@iesl.forth.gr με κοινοποίηση (cc): στον Δρ Γ. Κενανάκη (gkenanak@iesl.forth.gr).

Οι αιτήσεις θα πρέπει να αποσταλούν με την ένδειξη: «Αίτηση στο πλαίσιο του προγράμματος SEMI-WEB, της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με Α.Π. … και κωδικό θέσης … » (όπως αυτός αναφέρεται στον Πίνακα του Παραρτήματος).

Appointment Duration

12 μήνες