ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ BIOIMAGING
The deadline to apply for this position has expired.
Publication Date
10/08/2020
Application Deadline
31/08/2020
Position Category
PhD candidate position
Reference Number
2020_35375
Salary
Location
Herakleion, Crete, Greece
Contact Person
Start Date
01/10/2020

Position Description

Ανάπτυξη καινοτόμων απεικονιστικών πρωτοκόλλων σε τεχνητούς ιστούς με χρήση παλμικών πηγών για βιο-ιατρικές εφαρμογές 

Για το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης ακολουθήστε τον σύνδεσμο 'Related Documents'

 

Related Project

BIOIMAGING-GR - A Greek Research Infrastructure for Visualizing and Monitoring Fundamental Biological Processes

Required Qualifications

  • Πτυχίο Βιολογίας ή συναφών πεδίων  
  • Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στις νευροεπιστήμες
  • Εμπειρία στον σχεδιασμό απεικονιστικών πρωτοκόλλων τρισδιάστατης ανάπτυξης καρκινικών κυττάρων με χρήση παλμικών πηγών  
  • Εμπειρία στην υπολογιστική μοντελοποίηση υψηλής χρονικής και χωρικής ανάλυσης της ανάπτυξης καρκινικών όγκων  
  • Γνώση Αγγλικών  

Application Procedure

Στο φάκελο υποβολής της πρότασης θα πρέπει να εμπεριέχονται τα ακόλουθα:

  • Αίτηση (form Greek στην αριστερή στήλη) με αναφορά στον κωδικό της θέσης
  • Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα
  • Ευκρινή φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών
  • Πρόσφατη βεβαίωση σπουδών υποψήφιου διδάκτορα

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ηλεκτρονικά στη διεύθυνση hr@iesl.forth.gr με κοινοποίηση (cc) στον Δρ Ι. Ζαχαράκη zahari@iesl.forth.gr.

Οι αιτήσεις θα πρέπει να αποσταλούν με την ένδειξη: «Αίτηση στο πλαίσιο του έργου BIOIMAGING και της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με Α.Π. … και κωδικό θέσης … » (όπως αυτός αναφέρεται στον Πίνακα του Παραρτήματος).

Appointment Duration

1,5 μήνας

Funding