ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΙΝΟΦΑΣΜΑ
The deadline to apply for this position has expired.
Publication Date
03/08/2020
Application Deadline
31/08/2020
Position Category
Technical staff
Reference Number
2020_34933
Salary
Location
Herakleion, Crete, Greece
Contact Person
Start Date
01/10/2020

Position Description

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 4

Τεχνικός εργαστηριακών οργάνων για την υποστήριξη πειραματικών και υπολογιστικών υποδομών στο Εργαστήριο Εφαρμογών Φωτονικής για την Αγροδιατροφή και το Περιβάλλον.

Τα καθήκοντα του συνεργάτη περιλαμβάνουν:

 • Διευθέτηση τεχνικών και μηχανολογικών θεμάτων, περιλαμβανομένης της προμήθειας ανταλλακτικών και εξαρτημάτων του εξοπλισμού του εργαστηρίου
 • Διασφάλιση της καλής λειτουργίας του εξοπλισμού του εργαστηρίου
 • Διάχυση των αποτελεσμάτων του έργου (π.χ. μέσω δημοσιεύσεων σε επιστημονικά περιοδικά, παρουσιάσεων σε συνέδρια, αναρτήσεων σε κοινωνικά δίκτυα ή στην ιστοσελίδα του έργου, κ.α.)
 • Συμμετοχή στη διαχείριση του έργου και τη σύνταξη εκθέσεων προόδου
 • Συμμετοχή σε συναντήσεις με τα μέλη του εργαστηρίου και με εξωτερικούς συνεργάτες

 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 5

Τεχνικός Ανάλυσης Δεδομένων για την επεξεργασία μετρήσεων οπτικής φασματοσκοπίας με ανάπτυξη και εφαρμογή τεχνικών Μηχανικής Μάθησης.

Τα καθήκοντα του συνεργάτη περιλαμβάνουν:

 • Ανάπτυξη και εφαρμογή λογισμικού στατιστικής επεξεργασίας δεδομένων για την ανάλυση των πειραματικών αποτελεσμάτων σύμφωνα με τις απαιτήσεις του έργου
 • Διευθέτηση της προμήθειας του απαραίτητου software και hardware του εργαστηρίου
 • Διάχυση των αποτελεσμάτων του έργου (π.χ. μέσω δημοσιεύσεων σε επιστημονικά περιοδικά, παρουσιάσεων σε συνέδρια, αναρτήσεων σε κοινωνικά δίκτυα ή στην ιστοσελίδα του έργου, κ.α.)
 • Συμμετοχή στη διαχείριση του έργου και τη σύνταξη εκθέσεων προόδου
 • Συμμετοχή σε συναντήσεις με τα μέλη του εργαστηρίου και με εξωτερικούς συνεργάτες

Για το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης ακολουθήστε τον σύνδεσμο 'Related Documents'

 

Related Project

OINOFASMA - Application of innovative optical methods to improve the quality of Greek wine through monitoring and control of winemaking parameters.

Required Qualifications

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 4

 • Τίτλος σπουδών Π.Ε. ή Τ.Ε. στη Μηχανολογική Μηχανική
 • Πιστοποιημένη γνώση στη χρήση Η/Υ και στη σχεδίαση μέσω Η/Υ  
 • Εμπειρία στη διεξαγωγή ηλεκτρομηχανολογικών μελετών  
 • Εμπειρία στη διαχείριση ερευνητικών έργων  

 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 5

 • Πτυχίο Θετικών Επιστημών (Μαθηματικών, Επιστήμης Υπολογιστών ή συναφούς αντικειμένου)
 • Μεταπτυχιακό στην Στατιστική ή Πληροφορική (ή συναφούς αντικειμένου)  
 • Γνώση σε εφαρμογές μηχανικής μάθησης, pattern recognition, neural networks για την ανάλυση και επεξεργασία πειραματικών δεδομένων με μοντέλα κατηγοριοποίησης και πρόβλεψης ιδιοτήτων 
 • Γνώση και εμπειρία στην χρήση πακέτων λογισμικού ανάλυσης δεδομένων (π.χ. MATLAB, PYTHON κ.ά.)
 • Τουλάχιστον 2 δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά ή σε συνέδρια
 

Application Procedure

Στο φάκελο υποβολής της πρότασης θα πρέπει να εμπεριέχονται τα ακόλουθα:

 • Αίτηση (form Greek στην αριστερή στήλη) με αναφορά στον κωδικό της θέσης και στο όνομα του προγράμματος
 • Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα
 • Ευκρινή φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ηλεκτρονικά στη διεύθυνση hr@iesl.forth.gr με κοινοποίηση (cc): στον Δρ Μ. Βελεγράκη (vele@iesl.forth.gr). Οι αιτήσεις θα πρέπει να αποσταλούν με την ένδειξη: «Αίτηση στο πλαίσιο του προγράμματος ΟΙΝΟΦΑΣΜΑ, της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με Α.Π. … και κωδικό θέσης … » (όπως αυτός αναφέρεται στον Πίνακα του Παραρτήματος).

Appointment Duration

10 μήνες

Funding