ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ EINSTEIN
The deadline to apply for this position has expired.
Publication Date
30/07/2020
Application Deadline
29/08/2020
Position Category
Technical staff
Reference Number
2020_34805
Salary
Location
Herakleion, Crete, Greece
Contact Person
Start Date
01/10/2020

Position Description

Κατασκευή μικρο-νανο-ηλεκτρονικών διατάξεων και κυκλωμάτων, βασισμένα σε ιδιότητες κβαντικής υπεραγωγιμότητας, χρησιμοποιώντας τεχνικές scribing, dicing και lapping 

Για το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης ακολουθήστε τον σύνδεσμο 'Related Documents'

Required Qualifications

  • Πτυχίο Φυσικής ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών  
  • Μεταπτυχιακό σε τομέα σχετικό με την Μικροηλεκτρονική  
  • Τουλάχιστον τριετή εργασιακή εμπειρία σε περιβάλλον στείρων χώρων μικρο-νανο ηλεκτρονικής  
  • Τουλάχιστον τριετή εργασιακή εμπειρία σε τεχνικές scribing, dicing και lapping  

Desirable Qualifications

  • Άριστη γνώση Αγγλικής

Application Procedure

Στο φάκελο υποβολής της πρότασης θα πρέπει να εμπεριέχονται τα ακόλουθα:

  • Αίτηση (form Greek στην αριστερή στήλη) με αναφορά στον κωδικό της θέσης
  • Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα
  • Ευκρινή φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ηλεκτρονικά στη διεύθυνση hr@iesl.forth.gr με κοινοποίηση (cc) στον Δρ Γ. Κωνσταντινίδη aek@physics.uoc.gr. Οι αιτήσεις θα πρέπει να αποσταλούν με την ένδειξη: «Αίτηση στο πλαίσιο του προγράμματος EINSTEIN και της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με Α.Π. … και κωδικό θέσης … » (όπως αυτός αναφέρεται στον Πίνακα του Παραρτήματος).

Appointment Duration

4 μήνες