ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INNOVATION EL (ΕΥΑΓΓ. ΧΑΡΜΑΝΔΑΡΗΣ)
The deadline to apply for this position has expired.
Publication Date
29/07/2020
Application Deadline
28/08/2020
Position Category
PhD candidate position
Reference Number
2020_34659
Salary
Location
Herakleion, Crete, Greece
Start Date

Position Description

Μελέτη δομής και δυναμικής συστημάτων χαλαρής συμπυκνωμένης ύλης και πιο συγκεκριμένα νανοδομημένων πολυμερικών συστημάτων με παρουσία νανοσωματιδίων σε μοριακό επίπεδο με προσομοιώσεις ατομιστικής μοριακής δυναμικής

Για το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης ακολουθήστε τον σύνδεσμο 'Related Documents'

 

Required Qualifications

  • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης Μαθηματικών, Εφαρμοσμένων Μαθηματικών ή άλλο Θετικών Επιστημών ή Μηχανικού ή Πανεπιστημίου ειδικότητας συναφούς με τις απαιτούμενες γνώσεις.
  • Γνώσεις και κατάλληλο επιστημονικό υπόβαθρο: Στατιστική μηχανική, διαφορικές εξισώσεις, αριθμητική ανάλυση, μοριακές προσομοιώσεις. Γνώσεις σε μεθόδους προσομοιώσεων μοριακών συστημάτων.
  • Αποδεδειγμένη εμπειρία σε δύο ή περισσότερες από τις παρακάτω περιοχές: Αριθμητική Ανάλυση, Μοριακές Προσομοιώσεις, Στοχαστική Ανάλυση, Μέθοδοι Monte Carlo, Μέθοδοι Μοριακής Δυναμικής.

Desirable Qualifications

  • Δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά με κριτές

Application Procedure

Στο φάκελο υποβολής της πρότασης θα πρέπει να εμπεριέχονται τα ακόλουθα:

  • Αίτηση με αναφορά στον κωδικό της θέσης και στο όνομα του προγράμματος
  • Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα
  • Ευκρινή φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών
  • Πρόσφατη βεβαίωση σπουδών υποψήφιου διδάκτορα

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ηλεκτρονικά στη διεύθυνση hr@iesl.forth.gr με κοινοποίηση (cc): στον αναπλ. καθηγ. Ε. Χαρμανδάρη (harman@uoc.gr). Οι αιτήσεις θα πρέπει να αποσταλούν με την ένδειξη: «Αίτηση στο πλαίσιο του προγράμματος INNOVATION-EL, της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με Α.Π. … και κωδικό θέσης … » (όπως αυτός αναφέρεται στον Πίνακα του Παραρτήματος).

Appointment Duration

6 μήνες